Klas­siskt Va­sastads­kafé yng­lar av sig en gång till

I år fi­rar Ri­tor­no 60 år på Odeng­a­tan och det­ta ska fi­ras. För tre år se­dan öpp­na­de man ett ba­ge­ri på Da­la­ga­tan och nu är det dags för ett tred­je stäl­le – på Tors­ga­tan.

Vi i Vasastan - - Vasastan - Mim­mi Ep­ste­in 073-600 69 10 mim­mi.ep­ste­[email protected]­rekt­press.se

I april/maj är pla­nen att Ri­tor­no ska öpp­na ett nytt ba­ge­ri på Tors­ga­tan 16 i en 254 kvadrat­me­ter stor lo­kal. I dag ba­kas det mesta i ba­ge­ri­et på Da­la­ga­tan som öpp­na­de 2015.

– Vi flyt­tar ma­jo­ri­te­ten av pro­duk­tio­nen till det nya stäl­let. Vi vill kun­na växa och få ut stör­re vo­ly­mer. Stör­re de­len av lo­ka­len kom­mer att an­vän­das till just pro­duk­tion men det kom­mer ock­så att fin­nas en ser­ve­ring, sä­ger Taif Al­be­la som äger Ri­tor­no till­sam­mans med bro­dern Na­sir Al­be­la.

Han ser fram emot att det nya ba­ge­ri­et blir en del av Tors­ga­tans upp­fräsch­ning.

”Har va­rit en trå­kig ga­ta”

– Stock­holms stad ska ju li­va upp ga­tan och bland an­nat bred­da trot­to­a­rer­na. Tors­ga­tan har ju va­rit en rätt trå­kig ga­ta som många har und­vi­kit, det vill vi va­ra med om att för­änd­ra. Vi är jät­te­gla­da, det här var pre­cis vad vi be­höv­de. Och lo­ka­len lig­ger nä­ra vå­ra and­ra stäl­len, sä­ger Taif Al­be­la.

I år fyl­ler Ri­tor­no dess­utom 60 år. Det­ta kom­mer att fi­ras men ex­akt hur är in­te be­stämt än.

– Vi har någ­ra idéer på vad vi ska hit­ta på men ing­et som vi vill gå ut med än. Det blir hur som helst nå­got stort som kom­mer att upp­skat­tas av al­la, sä­ger Taif Al­be­la.

FO­TO: MIM­MI EP­STE­IN/ ILLUSTRATION: ELINDERSTEN

NY BAGERIBUTIK. Lil­la bil­den vi­sar en vi­sions­skiss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.