De här åt­gär­der­na har Jen­sen gjort för att kom­ma till­rät­ta med pro­ble­men

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Ur mejl från An­na Wi­ger Jen­sen:

Hög vux­en­när­va­ro i all­män­na ytor Sam­syn kring kränk­ning­ar och språk­bruk i kol­le­gi­et

Pass i var­je klass kring språk­bruk med förste­lä­ra­re i svens­ka

Tä­ta lek­tions­be­sök från skol­led­ning med in­di­vi­du­ell åter­kopp­ling till lä­ra­re och di­sci­pli­nä­ra åt­gär­der och sam­tal med ele­ver.

Av­veck­ling av någ­ra lä­ra­re som ej kla­rat stu­di­e­ro och trygg­het

Fo­kus li­ka­be­hand­ling, vär­de­grund, stu­di­e­ro i klas­ser med pro­ble­ma­tik

Rekry­te­ring av en elev­värd som kan öka trygg­het, triv­sel och mot­ver­ka krän­kan­de be­hand­ling är en åt­gärd vi job­bar med just nu

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.