Nytt år och nya möj­lig­he­ter

Viktklubb - - Innehåll - Karin Holmberg re­dak­tör, Vikt­klubb

Gå ner i vikt, bör­ja trä­na, slu­ta äta go­dis, slu­ta rö­ka! Kän­ner du igen de klas­sis­ka ny­års­löf­te­na? Kanske är det rent av ett av di­na löf­ten in­för 2018. Oav­sett vad du har för ny­års­löf­te, om du ens har nå­got, så kan jag lo­va dig att du kan hit­ta en mas­sa in­spi­ra­tion i det­ta ma­ga­sin. Fram­förallt om det är en häl­so­sam­ma­re livsstil du är på jakt ef­ter.

På de kom­man­de si­dor­na kan du bland an­nat ta del av mäng­der av re­cept på mid­da­gar un­der 500 ka­lo­ri­er, tips från vå­ra trä­nings­ex­per­ter och hit­ta kom i gång-pro­gram för trä­ning.

Du kan ock­så lä­sa om in­spi­re­ran­de per­so­ner som ska ut­ma­na sig själv un­der året! Bland an­nat Ben­ny och Åsa som ska cyk­la Vät­tern­run­dan och Sop­hie som ska åka Va­sa­lop­pet.

Någ­ra som satsade på en livsstils­för­änd­ring un­der hös­ten 2017 var vå­ra med­lem­mar, Knu­tol­le Ju­lin och Mo­na Man­tag.

Un­der 90 da­gar för­änd­ra­de de sin livsstil med hjälp av oss på Vikt­klubb och PT:N Mår­ten Ny­lén. Allt om de­ras fan­tas­tis­ka re­sa kan du lä­sa li­te läng­re fram i ma­ga­si­net.

Så häng med oss på en nystart och in­led 2018 med att sät­ta nya häl­so­sam­ma va­nor som hål­ler li­vet ut.

Nu kör vi!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.