Mins­ka på ka­lo­ri­er­na – gå ner ett ki­lo i vec­kan

Be­hö­ver du gå ner i vikt och ta kon­troll över din vikt­kur­va?

Viktklubb - - Innehåll - Text: KARIN HOLMBERG Foto: THINKSTOCK

Hem­lig­he­ten är en­kel. Det gäl­ler ba­ra att äta fär­re ka­lo­ri­er än du gör av med.

– För att gå ner ett ki­lo i vec­kan be­hö­ver du mins­ka ditt ka­lo­ri­in­tag med 7 000 ka­lo­ri­er per vec­ka, sä­ger Jo­se­fi­ne Jo­nas­son, le­gi­ti­me­rad di­e­tist på Vikt­klubb.

För 14 år se­dan star­ta­de Över­vikt­sen­he­ten på Ka­ro­lins­ka i sam­ar­be­te med Af­ton­bla­det den di­gi­ta­la vikt­minsk­nings­tjäns­ten Vikt­klubb som se­dan star­ten hjälpt över 500 000 med­lem­mar att gå ner i vikt.

Den ve­ten­skap­lig me­to­den, fram­ta­gen till­sam­mans med Ka­ro­lins­ka In­sti­tu­tet, går ut på att du ska gö­ra av med mer ka­lo­ri­er än du stop­par i dig.

Det svå­ra är att att ve­ta hur du ska tän­ka, räk­na och or­ka hål­la ut. Där­för är Vikt­klubbs logg­bok ett av de viktigaste verk­ty­gen.

Med hjälp av den slip­per du själv räk­na ka­lo­ri­er ut­an log­gar ba­ra den mat du äter. Du får en egen in­di­vi­du­ell kost­plan och dess­utom till­gång till en mängd go­da och ka­lori­be­räk­na­de re­cept.

MINS­KA ETT KI­LO I VEC­KAN

Hur snabbt du går ner i vikt be­ror på di­na för­ut­sätt­ning­ar men ge­nom att föl­ja Vikt­klubbs me­tod kan du gå ner mel­lan 0,5–1 ki­lo per vec­ka – ut­an någ­ra för­bud och pek­pin­nar. 4

En av an­led­ning­ar­na till att me­to­den bli­vit så fram­gångs­rik be­ror på att Vikt­klubb in­te är en di­et ut­an ett sätt att lä­ra sig att få ett mer häl­so­samt för­håll­nings­sätt till mat.

– Det finns inga för­bud ut­an du väl­jer helt själv vad du äter. Det vik­ti­ga är att du log­gar all­ting och hål­ler dig in­om din an­giv­na ka­lo­ri­ni­vå. Om du ba­ra ska äta 1300 ka­lo­ri­er om da­gen lär du dig gans­ka snabbt att det är bätt­re att äta mat som du hål­ler dig mätt på läng­re än att an­vän­da ka­lo­ri­er­na till att äta go­dis el­ler snabb­mat, sä­ger Jo­se­fi­ne Jo­nas­son.

För att gå ner ett ki­lo i vikt be­hö­ver du ha ett un­der­skott på 7 000 ka­lo­ri­er. För att gå ner det­ta på en vec­ka mins­kar du in­ta­get med 1 000 ka­lo­ri­er per dag. På Vikt­klubb får dock ing­en en läg­re re­kom­men­de­rad ener­gi­ni­vå än 1 300 ka­lo­ri­er per dag.

– Det är i prin­cip omöj­ligt, att få i sig till­räck­ligt med nä­ring från van­lig mat på mind­re ka­lo­ri­er än så, sä­ger Vikt­klubbs di­e­tist Jo­se­fi­ne Jo­nas­son.

Jo­se­fi­ne Jo­nas­son, le­gi­ti­me­rad di­e­tist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.