Gå ner i vikt ge­nom att räk­na ka­lo­ri­er

Viktklubb - - Innehåll -

För att mins­ka ett ki­lo i vec­kan be­hö­ver du ha ett un­der­skott på 7 000 ka­lo­ri­er i vec­kan. För att nå det på en vec­ka så mins­kar du det dag­li­ga in­ta­get med 1 000 ka­lo­ri­er. Ett nor­malt ka­lo­ri­in­tag lig­ger på mel­lan 1 800–2 500 ka­lo­ri­er per dag. Men om du är över­vik­tig har du tro­ligt­vis le­gat på ett be­tyd­ligt hög­re in­tag var­je dag. På Vikt­klubb re­kom­men­de­rar vi ing­en att ha ett läg­re ka­lo­ri­in­tag än 1 300 ka­lo­ri­er per dag ef­tersom det är svårt att få i sig till­räck­ligt myc­ket nä­ring om du äter mind­re ka­lo­ri­er än så. Kne­pet för att än­då ham­na på ett till­räck­ligt stort ener­gi­un­der­skott är att mo­tio­ne­ra för att gö­ra av med fler ka­lo­ri­er.

Din re­kom­men­de­ra­de ka­lo­ri­ni­vå be­stäms ut­i­från hur myc­ket du väger, din längd och hur många ki­lo du vill gå ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.