”Det är ald­rig för­sent att tes­ta någon­ting nytt”

Viktklubb - - Innehåll -

Mi­na för­äld­rar har all­tid va­rit fy­siskt ak­ti­va. När jag väx­te upp sprang de fle­ra gång­er i vec­kan. Och in­te den lil­la run­dan, ut­an he­la vägen från vårt hus i öst­ra Väx­jö, ner till stan, runt Väx­jö­sjön – och till­ba­ka hem igen.

Med åren gjor­de hälspor­rar, disk­bråck, ste­la nac­kar och on­da ryg­gar att run­dan blev li­te för lång. Men i stäl­let för att mins­ka på trä­ning­en tänk­te de då ba­ra om och trots att de ald­rig gått på gym bör­ja­de de gym­pa och lyf­ta vik­ter på Friskis. I år fyl­ler bå­de mam­ma och pap­pa 70 och styr­ke­trä­nar fle­ra gång­er i vec­kan.

Det är ald­rig för­sent att tes­ta någon­ting nytt. På rik­tigt. Oav­sett vil­ka be­svär du har dra­git på dig på äld­re dar finns någon­ting för al­la. Till och med grupp­klas­ser där du kan sit­ta ner och trä­na på gym­met. El­ler var­för in­te ba­ra tes­ta att lyf­ta soff­kud­dar­na där­hem­ma? Svå­ra­re än så be­hö­ver det fak­tiskt in­te va­ra.

Lei­las kudd­pro­gram är ba­ra ett av många tips och råd för se­ni­or­trä­ning i det här ma­ga­si­net så min för­hopp­ning är just det, att du oav­sett bak­grund, för­ut­sätt­ning­ar och mål ska hit­ta just din grej. Lyc­ka till!

So­fia Yoo re­dak­tör, Vikt­klubb

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.