Re­ceptre­gis­ter och köp­stäl­len

Viktklubb - - Innehåll -

Ka­lo­ri­er (cal) är den en­het som mä­ter ener­gi­ni­vån på det vi äter. När man i var­dag­ligt tal pra­tar om ka­lo­ri­er syf­tar de fles­ta dock på be­grep­pet ki­lo­ka­lo­ri­er (kcal) (1 kcal = 1 000 cal). Och för att in­te ska­pa för­vir­ring har vi på Vikt­klubb valt att gö­ra li­kaså. Bå­da en­he­ter­na mä­ter allt­så sam­ma sak, un­ge­fär som skill­na­den mel­lan gram och ki­lo­gram. På Vikt­klubb syf­tar vi allt­så i samt­li­ga fall på ki­lo­ka­lo­ri­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.