Här blir man äldst i värl­den

Run­tom i värl­den finns blå zo­ner där en ovan­ligt stor del av män­ni­skor­na blir 100 år el­ler mer. Färsk mat med myc­ket grönt, mo­tion och goda kon­tak­ter med fa­milj och vän­ner sägs va­ra re­cep­tet bakom ett långt liv.

Viktklubb - - Innehåll - Text: SO­FIA YOO Fo­to: THINKSTOCK

Själv för­sö­ker ve­ten­skaps­jour­na­lis­ten Hen­rik Ennart, 58, bå­da äta och mo­tio­ne­ra bra. Han har ock­så gått ner li­te i ar­bets­tid för att mins­ka stress och um­gås mer med sin fa­milj.

Hen­rik Ennart har äg­nat näs­tan he­la sitt yr­kes­verk­sam­ma liv åt kost, häl­sa och livsstil, och in­ter­vju­at någ­ra av värl­dens främs­ta fors­ka­re spe­ci­a­li­se­ra­de på åld­ran­de. Och i dag kan han kon­sta­te­ra att de fles­ta råd pe­kar åt un­ge­fär sam­ma håll.

– Det hand­lar om en kom­bi­na­tion av färsk, va­ri­e­rad mat med över­vä­gan­de ve­ge­ta­bi­li­er, fib­rer, sma­ker och fär­ger. Men ock­så om att rö­ra på sig, vår­da kon­tak­ten med fa­mil­jen, vän­ner­na och and­ra so­ci­a­la nät­verk samt att upp­le­va mål och me­ning i till­va­ron.

OVAN­LIGT MÅNGA BLIR ÖVER 100 ÅR

På vis­sa plat­ser i värl­den finns om­rå­den där ovan­ligt många blir 100 år el­ler mer. En är den ber­gi­ga öst­ra de­len av Sar­di­ni­en i Ita­li­en. När den bel­gis­ke fors­ka­ren Michel Pou­lain och hans ita­li­ens­ke kol­le­ga Gi­an­ni Pes år 2004 upp­täck­te det ring­a­de de in om­rå­det i blått. Och se­dan dess bru­kar des­sa be­näm­nas som värl­dens blå zo­ner. Ennart har själv be­sökt dem och upp­täckt fle­ra in­tres­san­ta sam­band.

– Bland an­nat le­ver in­te ba­ra be­folk­ning­en läng­re här, man är även fris­ka­re läng­re upp i åren. Fet­ma och di­a­be­tes fö­re­kom­mer knappt och hjärt- och kärl­sjuk­do­mar och de­mens är in­te hel­ler van­ligt.

An­märk­nings­värt är att män­ni­skor­na i de blå zo­ner­na in­te med­ve­tet har för­sökt le­va sunt, ut­an har ver­kat mer in­tres­se­ra­de av att le­va och um­gås. Of­ta har de fått käm­pa för bröd­fö­dan sam­ti­digt som de har haft till­gång till eg­na rå­va­ror som de har od­lat, sam­lat el­ler fis­kat. De har allt­så in­te ätit pro­ces­sad mat med trans­fet­ter och till­satt soc­ker. Där­e­mot har många an­vänt to­bak och druc­kit vin från si­na eg­na od­ling­ar, be­rät­tar Ennart.

– Det har sä­kert in­te va­rit bra för häl­san, sam­ti­digt tycks man ha skaf­fat mar­gi­na­ler ge­nom att le­va sunt på så många and­ra sätt. Skul­le vi bac­ka ban­det 200 år skul­le vi an­tag­li­gen hit­ta blå zo­ner li­te över­allt. Så den fris­kas­te ge­ne­ra­tio­nen är den som har kun­nat dra nyt­ta av bå­de tra­di­tio­nell livsstil, mo­dern sjuk­vård och av­sak­nad av svält.

EGENODLAD OCH EKO­LO­GISK MAT

Själv­klart har rå­va­ror­na skilt sig åt mel­lan till ex­em­pel Sar­di­ni­en i Ita­li­en, Ika­ria i Gre­kland, Ni­coya­halvön i Cos­ta Ri­ca och den ja­pans­ka ön Oki­na­wa. Men ge­men­samt är att ma­ten bå­de har va­rit egenodlad, eko­lo­gisk och va­ri­e­rad med upp till 20 oli­ka ve­ge­ta­bi­li­er om da­gen.

– Al­la har ock­så ätit ani­ma­li­er, men ba­ra kött nå­gon gång i må­na­den och ibland fisk. Där­e­mot har många druc­kit

sur­mjölk och ost från får och get­ter samt ätit vil­da krydd­väx­ter, nöt­ter och frukt.

När det gäl­ler mo­tion så har den va­rit en na­tur­lig del av vardagen. Dels på grund av jord­bru­ket och träd­gårds­ar­be­tet. Dels då fle­ra av plat­ser­na lig­ger i ber­gi­ga om­rå­den där gam­ling­ar­na har vant sig att gå upp och ner för bac­kar­na, fort­sät­ter Ennart.

– Många är häp­nads­väc­kan­de vi­ga. In­te minst på Oki­na­wa, där man sit­ter på gol­vet och ser 100-åring­ar stud­sa upp och ner he­la ti­den.

LIVSTILEN VIK­TIG

Även i för­hål­lan­de till fak­to­rer som arv och ge­ner ver­kar livssti­len va­ra vin­nan­de kon­cept, me­nar Ennart:

– Ex­em­pel­vis kan man se att män­ni­skor som har flyt­tat från Oki­na­wa le­ver be­tyd­ligt kor­ta­re. Och i de blå zo­ner­na har häl­san för­säm­rats i takt med att väs­ter­ländsk mat och livsstil trängt sig på. Ska någon­ting sät­tas främst i de blå zo­ner­na mås­te det där­för bli ma­ten, ef­tersom allt cirk­lar kring den: Ar­be­tet på od­ling­ar­na ger mo­tion och män­ni­skor­na möts kring mål­ti­der­na.

Till­sam­mans med stjärnkoc­ken Niklas Ek­stedt har Hen­rik Ennart skri­vit kok­bo-

ken “Den blå ma­ten: re­cept för ett långt och lyck­ligt liv” (2015), med he­la 52 oli­ka rät­ter ba­se­ra­de på er­fa­ren­he­ter från de blå zo­ner­na. Taco på maj­stor­til­la, kyck­ling, to­ma­toch man­go­sal­sa är ett ex­em­pel. Här tas lä­sar­na på en ku­li­na­risk re­sa he­la vägen ge­nom Japan, La­ti­na­me­ri­ka, söd­ra Eu­ro­pa – och in­te minst söd­ra Sve­ri­ge – där Ennart har hit­tat en in­hemsk zon med en ovan­ligt hög an­del 100-åring­ar.

I boken ”Åld­ran­dets gå­ta: ve­ten­ska­pen som för­läng­er ditt liv” (2012) be­skri­ver Ennart den­na svens­ka zon när­ma­re som om­fat­tar he­la 16 kom­mu­ner och sträc­ker sig från Öland in ge­nom söd­ra Kro­no­bergs län, vi­ker av mot nordöstra Skå­ne och se­dan till­ba­ka mot Kal­mar.

– Än­nu är det ing­en of­fi­ci­ell blå zon, men den svens­ka be­folk­nings­sta­tisti­ken är så bra att vi kan se vis­sa möns­ter. Än vet vi hel­ler in­te rik­tigt vad den höga ål­dern be­ror på, men yt­ligt sett finns en hel del lik­he­ter med värl­dens öv­ri­ga blå zo­ner. Näs­tan al­la har till ex­em­pel haft en gård som har pro­du­ce­rat ma­ten de levt på. I lil­la Vitt­sjö i nor­ra Skå­ne till ex­em­pel, har en li­ka stor an­del bli­vit 100 år som i de mest kän­da by­ar­na på Sar­di­ni­en.

AN­TA­LET 100-ÅRING­AR ÖKAR

Den högst be­vi­sa­de ål­dern i dag har upp­mätts till 122 år, en­ligt Hen­rik Ennart. Sam­ti­digt ökar an­ta­let 100-åring­ar i värl­den snabbt och le­dan­de fors­ka­re me­nar att vi be­fin­ner oss i bör­jan av en bi­o­lo­gisk re­vo­lu­tion, där sto­ra ge­nom­brott kan vän­tas de kom­man­de åren.

– Fors­ka­re me­nar att det re­dan nu är stor san­no­lik­het att den förs­ta 150-åring­en är i li­vet.

Män­ni­skans livs­längd har sti­git sta­digt med un­ge­fär två må­na­der per år de se­nas­te 250 åren, sä­ger Hen­rik Ennart.

Fors­ka­re me­nar att det re­dan nu är stor san­no­lik­het att den förs­ta 150-åring­en är i li­vet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.