Pro­me­ne­ra dig i form

Att trä­na be­hö­ver va­re sig va­ra krång­ligt el­ler dyrt. Den mest skon­sam­ma mo­tions­for­men är bå­de en­kel och ger re­sul­tat. Med pro­me­na­der för­bätt­rar du dess­utom häl­sa, kon­di­tion och vikt. Kör Lei­la Sö­der­holms pro­gram så är du snart i gång med pro­me­na­der­na.

Viktklubb - - Innehåll - Text: LEI­LA SÖ­DER­HOLM Fo­to: MAGNUS LIAM KARLSSON, THINKSTOCK

Pro­me­na­der är lät­ta att ut­fö­ra och pas­sar de fles­ta män­ni­skor. He­la krop­pen mår bra och ska­de­ris­ken är li­ten. Att gå ut och gå är dess­utom av­stres­san­de, me­di­ta­tivt och lust­fyllt. Du kan gå för att upp­le­va sa­ker, trä­na krop­pen och ta dig från en punkt till en an­nan. Oav­sett syf­te så på­ver­kas bå­de din kropp och ditt psy­ke po­si­tivt. Gång är där­med en rik­tig frisk­fak­tor, det vi­sar forsk­ning gång på gång. Ba­ra 20 mi­nu­ters pro­me­nad per dag kan mins­ka ris­ken för hjärt- och kärl­sjuk­do­mar med upp mot 40 pro­cent.

NY ENER­GI

Följ mitt pro­me­nads­che­ma i fy­ra vec­kor och upp­lev hur flå­set blir bätt­re, håll­ning­en för­bätt­ras och hur krop­pen får ny ener­gi. Din kropp är fak­tiskt de­sig­nad för att gå ett ma­ra­ton per dag, så det är na­tur­ligt för den att gå. Det är ba­ra att kö­ra igång!

Du väl­jer själv när di­na pro­me­na­der pas­sar ditt liv bäst. Är det mor­gon, mid­dag el­ler kväll? Det spe­lar mind­re roll, hu­vud­sa­ken är att de blir av. Vis­sa da­gar är det vi­la el­ler an­nan ak­ti­vi­tet som ex­em­pel­vis yoga el­ler an­nan trä­ning.

Lei­la Sö­der­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.