Ät grönt för hjär­tats skull

Viktklubb - - Innehåll - Text: SO­FIA YOO Fo­to: THINKSTOCK, LEON WÄRNBERG

Mins­ka ris­ker­na för hjärt- och kärl­sjuk­do­mar med en grön kost. Frukt och grönt är näm­li­gen fullspäc­kat med an­tiox­i­dan­ter, vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler.

– På mo­ly­ke­lär ni­vå är det re­na ra­ma mi­ra­kel­pill­ret, sä­ger Ju­lia Wärnberg, nut­ri­tio­nist och me­di­ci­ne dok­tor.

För någ­ra år se­dan släpp­te Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen (WHO) en alar­me­ran­de rap­port som vi­sa­de att kött kan or­sa­ka can­cer – och då sär­skilt gril­lat och bränt kött. Ju­lia Wärnberg tror dock in­te att man be­hö­ver va­ra så oro­lig, men många skul­le må bätt­re av att mins­ka mäng­den rött kött och i stäl­let öka mäng­den frukt och grönt.

– Att äta mer grönt har näm­li­gen en di­rekt ef­fekt på hjär­tat ef­tersom så­väl skad­li­ga blod­soc­ker­ni­vå­er som höga blod­fet­ter och risk för fett­le­ver mins­kar. Och där­med sjun­ker även ris­ker­na för hjärt- och kärl­sjuk­dom, sä­ger hon.

MÖJ­LIGT ATT SÄN­KA BLOD­FET­TER

För­höj­da blod­fet­ter är en av de störs­ta risk­fak­to­rer­na för hjärt- och kärl­sjuk­dom. Det be­ror till viss del på ärft­lig­het och en an­nan or­sak är att man har ett för då­ligt fettin­tag med för myc­ket mät­ta­de fet­ter, för­kla­rar Ju­lia. Mät­ta­de fet­ter finns ex­em­pel­vis i fe­ta chark­pro­duk­ter som till ex­em­pel bacon och korv.

– Ge­nom att se över sin kost och öka sin fy­sis­ka ak­ti­vi­tet kan man allt­så sän­ka de höga blod­fet­ter­na och där­med ock­så ris­ker­na för hjärt- och kärl­sjuk­dom. Det finns star­ka be­vis på att mer frukt och grönt är den all­ra bäs­ta me­di­ci­nen, sä­ger hon.

Sam­ti­digt är kött en vik­tig nä­rings­käl­la. Sär­skilt om du är li­te äld­re, ef­tersom det är lät­ta­re att ta upp järn och mi­ne­ra­ler ur kött än grön­sa­ker. Att ute­slu­ta kött helt om du är se­ni­or är där­för ing­en bra idé, där­e­mot be­hö­ver du in­te äta det var­je dag el­ler mål­tid, fort­sät­ter Ju­lia.

– Pro­ble­met är att det i vis­sa hem rå­der upp­fatt­ning­en att en mål­tid ba­se­rad en­bart på grön­sa­ker in­te är nå­gon rik­tig mål­tid, så det vik­ti­ga är att lä­ra sig va­ri­e­ra. Är du van att ha kött i var­je mål­tid blir det mind­re plats för and­ra kre­a­ti­va idéer. Så mitt råd är att väl­ja bra rå­va­ror, mins­ka mäng­den kött, öka mäng­den grönt och äta li­te mind­re portioner. Då kom­mer din kost att bli mer ba­lan­se­rad.

MER GRÖNT I VARDAGEN

Alex­an­dra Öhrlund är Per­son­lig trä­na­re på Sats och blog­gar på Iam­re­a­dy. se. Då främst om hur man gör för att in­för­li­va li­te mer grönt i vardagen. Detta blev bak­grun­den till hen­nes de­but­bok ”Ett grö­na­re sätt att äta”, en sam­ling med 20 plant­ba­se­ra­de re­cept med allt ifrån fru­kostar, lun­cher, mid­da­gar och ef­ter­rät­ter som säljs som e-bok.

– Al­la re­cept är fria från bå­de glu­ten, soc­ker och ani­ma­lis­ka pro­duk­ter. Och må­let är att sän­ka trös­keln för ge­me­ne man och vi­sa hur en­kelt det är att in­för­li­va li­te mer grön­sa­ker i vardagen.

Ju­lia Wärnberg, nut­ri­o­nist och me­di­ci­ne dok­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.