Se upp för kyl­skåps­fäl­lor­na

Viktklubb - - Innehåll -

När pro­gram­le­da­ren och kostråd­gi­va­ren An­ni­ka Sjöö har ki­kat in och ren­sat ur del­ta­gar­nas kyl­skåp och skaf­fe­ri­er i tv-pro­gram­met ”Du är vad du äter” är det in­te främst onyt­tig­he­ter hon hit­tar. Det An­ni­ka slås av är hur tom­ma del­ta­gar­nas kyl­skåp är. – Fak­tum är att det van­li­gas­te är att det knappt finns nå­gon mat alls. Att ha li­te, el­ler in­te nå­gon mat alls hem­ma kan lätt le­da till att du gör de där säm­re va­len när det kom­mer till kos­ten. Om du in­te har nå­gon mat att la­ga är det myc­ket enkla­re att väl­ja snabb­mat fram­för mat som fak­tiskt får dig att må bra, me­nar An­ni­ka.

KROP­PEN BE­HÖ­VER RÄTT BRÄNSLE

An­ni­ka tyc­ker att man ska se sin kropp li­te som en bil. Det är vik­tigt att tan­ka den med rätt sorts ben­sin, an­nars stan­nar bi­len el­ler fun­ge­rar in­te som den ska. Krop­pen på­ver­kas av vad du äter och ett för högt ener­gi­in­tag kan le­da till att du går upp i vikt.

– Jag tyc­ker att man ska fun­de­ra på vad man får när man äter ett visst livs­me­del. Ger det här mig bra ener­gi och får jag i mig ex­em­pel­vis vi­ta­mi­ner el­ler mi­ne­ra­ler när jag äter det? sä­ger An­ni­ka Sjöö.

Hur vik­tigt det är att äta på re­gel­bund­na ti­der är in­di­vi­du­ellt och skil­jer sig från per­son till per­son. För en del fun­ge­rar det top­pen att äta var tred­je tim­me, me­dan and­ra kla­rar sig bra på fru­kost, lunch och mid­dag.

Att gö­ra mind­re bra val när det kom­mer till kos­ten tror An­ni­ka var­ken be­ror på okun­skap el­ler lat­het. Hon me­nar att det mest av allt hand­lar om mo­ti­va­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.