”De älds­ta på mitt gym är mel­lan 80 och 90”

Viktklubb - - Innehåll -

Kic­ki Da­ni­els­son, 72, pend­la­de i vikt i många år. I dag är hon pen­sio­när, mo­tio­ne­rar ett par gång­er i vec­kan – och väger 26 ki­lo mind­re.

– Jag mår jät­te­bra, sä­ger hon.

För myc­ket jobb un­der för många år gjor­de det svårt för Kic­ki Da­ni­els­son att hål­la koll på sin vikt. Och när vå­gen till­slut vi­sa­de 96,5 ki­lo gick hon med i Vikt­klubb, som ge­nom att lä­ra hen­ne räk­na ka­lo­ri­er ock­så mo­ti­ve­ra­de hen­ne att bör­ja trä­na och äta bätt­re.

– I Laxå får se­ni­o­rer som är ak­ti­va i nå­gon av pen­sio­närs­or­ga­ni­sa­tio­ner­na trä­na gra­tis på ett gym två gång­er i vec­kan. Jag kör bå­de löp­band och rodd­ma­skin. Dess­utom träf­far man and­ra li­ka­sin­na­de i sam­ma ål­der. De älds­ta är nog mel­lan 80 och 90, sä­ger hon.

MÅS­TE IN­TE GÅ PÅ GYM

I dag har Kic­ki med Vikt­klubbs hjälp gått ner 26 ki­lo. Och trots ett disk­bråck som lett till en tids vi­la för­sö­ker bå­de hon och hen­nes man rö­ra på sig så myc­ket som möj­ligt. Gym­met får dock vän­ta tills ryg­gen har bli­vit bra igen.

– Man mås­te ju in­te gå på gym för att mo­tio­ne­ra. I stäl­let pro­me­ne­rar vi en halv­mil en till två gång­er i vec­kan, vil­ket pas­sar bra då vi har hund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.