Så myc­ket på­ver­kar kos­ten ditt ÅLD­RAN­DE

En me­del­havs­in­spi­re­rad kost, en rök­fri var­dag och av­sak­na­den av fet­ma. Det kan öka di­na chan­ser till ett mer själv­stän­digt liv på ål­derns höst, en­ligt en stu­die från Uppsa­la uni­ver­si­tet.

Viktklubb - - Innehåll - Text: SO­FIA YOO Fo­to: THINKSTOCK

Att få va­ra klar i hu­vu­det så länge det går och åld­ras med vär­dig­het är nog någon­ting al­la öns­kar. Och forsk­ning vi­sar att din livsstil spe­lar en av­gö­ran­de roll för huruvi­da det ska bli så el­ler ej. En osund kost, fet­ma och rök­ning är näm­li­gen in­te ba­ra risk­fak­to­rer för en mängd folk­sjuk­do­mar, det kan även på­ver­ka din kog­ni­ti­va för­må­ga på äld­re dar. Om­vänt ökar allt­så även chan­ser­na till ett mer själv­stän­digt åld­ran­de ju mer häl­so­samt du le­ver nu, vi­sar en stu­die från Uppsa­la uni­ver­si­tet från 2017.

MEDHELHAVSINSPIRERAD KOST

I stu­di­en ingick 1 104 svens­ka män med en me­del­ål­der på 71* år när stu­di­en på­bör­ja­des. Fak­to­rer som ut­bild­ning, lev­nads­vill­kor, fy­sisk ak­ti­vi­tet, blod­tryck, blod­fet­ter, glu­kos, BMI och mid­je­mått togs med i be­räk­ning­en. Stort fo­kus la­des på kos­ten del­ta­gar­na åt, som var me­del­havs­in­spi­re­rad med flero­mät­ta­de fet­ter i form av fisk, frukt, grön­sa­ker, spann­mål, po­ta­tis och mind­re kött, skri­ver Lä­kar­tid­ning­en.

Sam­man­ta­get be­döm­des he­la 75 pro­cent av män­nen ha åld­rats med be­va­rad själv­stän­dig­het. Mer än hälf­ten över­lev­de till 85 års ål­der och en tred­je­del an­sågs vid en me­del­ål­der på 87 år ha åld­rats med be­va­rad själv­stän­dig­het. Med det me­na­des att ing­en av dem drab­bats av de­mens, att de kun­de bo på egen hand samt att de var obe­ro­en­de vid per­son­li­ga var­dags­ak­ti­vi­te­ter som till ex­em­pel pro­me­na­der.

En­ligt Af­sa­neh Koochek, dis­pu­te­rad di­e­tist med mång­å­rig forsk­ning och kli­nisk er­fa­ren­het av äl­dres nut­ri­tion och häl­sa, är det kom­bi­na­tio­nen av livs­me­del och nä­rings­äm­nen som gör Me­del­havs­di­e­ten så häl­so­sam.

– Till­sam­mans ger de en po­ten­ti­ellt skyd­dan­de ef­fekt mot kro­nis­ka och in­flam­ma­to­ris­ka sjuk­do­mar. I Me­del­havs­di­e­ten in­går en stor del frukt och grönt med myc­ket an­tiox­i­dan­ter, vil­ket krävs för en väl­fun­ge­ran­de äm­nes­om­sätt­ning. Grö­na blad­grön­sa­ker är dess­utom ri­ka på ni­trat som är en käl­la till kvä­ve­ox­id. Och det har en kärl­vid­gan­de Af­sa­neh Koochek, di­e­tist. ef­fekt som bå­de kan sän­ka blod­tryc­ket och mins­ka ris­ken för blod­prop­par.

FÖ­RE­BYG­GA SJUK­DO­MAR

Fisk, skal­djur, nöt­ter, mand­lar, frön och oliv­ol­ja är and­ra van­li­ga rå­va­ror kring Me­del­ha­vet. De är ri­ka på flero­mät­ta­de fett­sy­ror som är kän­da för si­na an­ti­in­flam­ma­to­ris­ka egen­ska­per samt för sin kopp­ling till en ökad mus­kel­mas­sa och där­med styrka.

– Yt­ter­li­ga­re ett äm­ne som fö­re­kom­mer i Me­del­havs­di­e­ten är så kal­la­de fy­to­ke­mi­ka­li­er som finns i bland an­nat bär, frukt, grön­sa­ker och rött vin. Det har vi­sat sig bå­de kun­na fö­re­byg­ga och brom­sa ut­veck­ling­en av in­flam­ma­to­ris­ka sjuk­do­mar hos äld­re.

Ty­värr finns in­te myc­ket färs­ka upp­gif­ter över de äld­re svens­kar­nas mat­va­nor i dag, en­ligt Af­sa­neh Koochek. Men det man kan se är att många fort­fa­ran­de äter för li­te frukt och grönt, fisk, fib­rer och full­korn och för myc­ket soc­ker, mät­tat fett och salt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.