5 tips för att kom­ma igång!

Viktklubb - - Söndag -

1 Be­stäm dig och kör! Bo­ka in i ka­len­dern när du ska gå. Är det då­ligt med tid? 10 mi­nu­ter är ock­så bra. 2 Fan­ti­se­ra om hur det känns ef­ter 4 vec­kor när pro­me­na­der­na har bli­vit en va­na, hur känns krop­pen? 3 Hit­ta en pro­me­nad­kom­pis el­ler ring nå­gon du tyc­ker om. Lyss­na på en podd el­ler en bok som du ba­ra får lyss­na på un­der di­na pro­me­na­der. Då kom­mer läng­tan va­ra stor ef­ter att ta dig ut. 4 Ibland är det mo­tigt att ta sig ut. Men fun­de­ra in­te så myc­ket, ut­an tvinga dig ut ge­nom dör­ren och ba­ra gör det. Käns­lan ef­teråt är oslag­bar. 5 Gå dit du ska! Par­ke­ra bi­len långt bort och gå sista bi­ten. El­ler ta en snabb pro­me­nad på lun­chen, det gör un­der­verk för kon­cent­ra­tio­nen res­ten av da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.