För­de­lar med trä­ning och mo­tion

Viktklubb - - Söndag -

1 Du ökar din äm­nes­om­sätt­ning.

2 Du mins­kar ris­ken för vik­tök­ning.

3 Du kan på­ver­ka ris­ken för högt blod­tryck och blod­prop­par.

4 Du stär­ker ske­let­tets håll­fast­het.

5 Mo­tion och trä­ning på­ver­kar ba­lan­sen.

6 Din sin­nes­stäm­ning kan på­ver­kas, du blir mind­re dep­pig.

7 Din in­lär­nings­för­må­ga ökar.

8Du so­ver bätt­re.

9 Du får mind­re risk för för­stopp­ning.

10 Hu­den åld­ras lång­sam­ma­re.

Och allt detta le­der i för­läng­ning­en till att ris­ken för hjärt- och kärl­sjuk­do­mar, typ 2 di­a­be­tes, vis­sa can­cer­for­mer, de­mens och de­pres­sion till ex­em­pel mins­kar. Man blir fris­ka­re och le­ver läng­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.