”Jag gick från stor­lek lar­ge till small”

Den reu­ma­tis­ka vär­ken blev vär­re och hon tål­de in­te de nya star­ka­re me­di­ci­ner­na. Ef­ter ett tips från en be­kant be­stäm­de sig Eva och Lars Wi­ke­gård för att tes­ta ba­sisk kost. – Jag mår så myc­ket bätt­re av det, sä­ger Eva Wi­ke­gård.

Viktklubb - - Söndag - Text: TOVE BJÖRNLUNDH Fo­to: ROBERT HENRIKSSON

Led­vär­ken har lind­rats och hon so­ver bätt­re se­dan pa­ret la­de om sin kost för sex år se­dan.

Dess­utom har de bå­da tap­pat i vikt och va­rit fris­ka­re än van­ligt. Det bör­ja­de med att de tes­ta­de att dra ner på kol­hyd­ra­ter­na.

– Det var en otro­lig skill­nad och jag gick ner 10 ki­lo. Sen byt­te vi till ba­sisk kost och jag tap­pa­de nog 3–4 ki­lo till och där har jag hål­lit mig se­dan dess, det är la­gom, sä­ger Lars Wi­ke­gård.

GICK NER VÄL­DIGT MYC­KET I VIKT

Via en be­kant fick de hö­ra om ba­sisk kost. I bör­jan följ­de de rikt­lin­jer­na väl­digt strikt.

– Jag väg­de mig in­te men gick ner väl­digt myc­ket, jag gick från stor­lek lar­ge till small i klä­der, det var knappt så folk kän­de igen mig, be­rät­tar Eva.

De har slu­tat äta kött men äter fisk två gång­er i vec­kan och kyck­ling nå­gon gång i bland. An­nars sat­sar de på så myc­ket grönt som möj­ligt, med myc­ket nä­ring och för­sö­ker äta det som är i sä­song. Och ren mat som in­te är pro­ces­sad med mas­sa onö­di­ga äm­nen.

– Men vi är inga fa­na­ti­ker, vi för­sö­ker hål­la kos­ten till 80 pro­cent, sä­ger Lars.

Eva tip­sar om att för­sö­ka äta strik­ta­re på var­da­gar, då man än­då kan ta med mat­lå­da till job­bet. Sak­nar ni in­te soc­ker?

– I bör­jan när vi var strik­ta så för­svann söt­su­get. Det hän­der att man blir su­gen ibland nu men jag är så mo­ti­ve­rad ef­tersom jag har så myc­ket be­svär an­nars, sä­ger Eva.

Det var he­la an­led­ning­en till att de tes­ta­de ba­sisk kost.

Led­vär­ken blev vär­re och hon tål­de in­te de nya me­di­ci­ner­na.

– Det kän­des li­te hopp­löst. Men jag tänk­te att det är ba­ra att prö­va med an­nan kost. Ef­ter sex år mår jag fort­fa­ran­de bätt­re, sä­ger hon.

LÄT­TA­RE OCH RÖR­LI­GA­RE

Med den nya kos­ten lind­ra­des be­svä­ren och hon har nu fått nya me­di­ci­ner som fun­ge­rar bätt­re.

– Dess­utom står man sig bra på ma­ten och kän­ner sig ald­rig däst, jag kän­ner mig lät­ta­re och rör­li­ga­re nu, sä­ger Eva Wi­ke­gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.