3 AN­LED­NING­AR TILL ATT VÄL­JA KYCK­LING:

Viktklubb - - Söndag -

LÅG FETTHALT: I jäm­fö­rel­se med rött kött har kyck­ling läg­re fetthalt. Dess­utom är kyck­ling­fet­tet främst omät­tat, vil­ket är bra. Bå­de na­tio­nel­la och in­ter­na­tio­nel­la re­kom­men­da­tio­ner vi­sar att vi ska äta mer av det ef­tersom det bi­drar till bätt­re blod­fet­ter och läg­re blod­tryck samt fö­re­byg­ger hjärt- och kärl­sjuk­do­mar samt and­ra livsstils­sjuk­do­mar.

HÖG PROTEINMÄNGD: Kyck­ling är en av de ri­kas­te pro­te­inkäl­lor­na. Pro­te­in är krop­pens bygg­ste­nar och be­hövs för att bi­be­hål­la el­ler öka mus­kel­mas­san. Kyck­ling in­ne­hål­ler he­la 23 gram pro­te­in per 100 gram.

VITAMINRIKT: Att få i sig till­räck­ligt med D-vi­ta­min är vik­tigt, in­te minst för mus­kel­funk­tio­nen. Äter du kyck­ling med skin­net på har du en na­tur­ligt rik D-vi­taminkäl­la. I kyck­ling finns ock­så vi­ta­min B12, zink och se­len.

Fet­t­in­ne­håll i gram per 100 gram:

Kyck­ling­fi­lé ut­an skinn: 1,2 Fläsk­fi­lé: 2,6 Ox­fi­lé: 4,4 En­trecô­te: 9,5 Fa­lu­korv: 18–23

Käl­la: SVENSK FÅGEL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.