Det här får du med Vikt­klubb!

Viktklubb - - Söndag -

Per­son­lig kost­plan

Få koll på ditt dag­li­ga ka­lo­ri­in­tag med en in­di­vi­du­ell kost­plan som be­räk­nas ut­i­från din vikt, di­na mo­tions­va­nor och mål. Mo­del­len är ba­se­rad på på­lit­lig forsk­ning och har ta­gits fram i sam­ar­be­te med Ka­ro­lins­ka Institutet.

Logg­bok

Log­ga allt du äter med vår enk­la sök­funk­tion så be­rät­tar logg­bo­ken hur många ka­lo­ri­er du har kvar att un­na dig. Det du äter of­ta spa­ras dess­utom i smar­ta lis­tor vil­ket gör det lätt att flyt­ta ti­di­ga­re hän­del­ser till and­ra da­gar. Om du an­vän­der ap­pen kan du en­kelt scan­na di­na livs­me­del för smi­di­ga­re logg­ning.

App

Ute på språng? Ta med dig logg­bo­ken, tu­sen­tals här­li­ga re­cept och din per­son­li­ga kost­plan var du än är med vår fif­fi­ga app. Finns för bå­de ip­ho­ne och Andro­id och syn­kar smi­digt med web­ben.

Vec­ko­me­ny­er

Gör det lätt att äta rätt – tes­ta vå­ra goda vec­ko­me­ny­er. Ut­i­från din mål­bild får du var­je vec­ka an­pas­sa­de me­ny­för­slag med tips för bå­de fru­kost, lunch, mel­lan­mål och mid­dag. Per­fekt när du be­hö­ver ny in­spi­ra­tion på goda ka­lo­risnå­la mål­ti­der!

Mo­tion

Det ska va­ra kul att trä­na! Där­för är det vik­tigt att kom­ma i gång ut­i­från sin egen för­må­ga och mål­sätt­ning. Med Vikt­klubb ska­par du en­kelt ett eget mo­tions­pro­gram och får koll på när och hur myc­ket du be­hö­ver rö­ra på dig.

Ex­per­ter

Vi vet att det kan va­ra svårt att sät­ta i gång och hål­la fast vid nya va­nor. Där­för har vi ex­per­ter in­om kost och mo­tion som bju­der på mat­nyt­ti­ga Mår­ten tips, trä­nings­pro­gram och pepp på Ny­lén, PT. vägen. På Vikt­klubb kan du till ex­em­pel chat­ta med vår di­e­tist var­je tisdag och an­vän­da vå­ra trä­nings­pro­gram för att kom­ma i form.

Fo­rum

I Sve­ri­ges störs­ta vikt­fo­rum kan du stäl­la frå­gor, få tips och stöd från vikt­klub­ba­re över he­la lan­det. Här kan du ock­så an­ta och ska­pa ut­ma­ning­ar, lä­sa med­lems­blog­gar och blog­ga om din egen vikt­re­sa.

Ma­ga­sin

Vad ska man tän­ka på som ny­bör­ja­re i löp­spå­ret? Och hur be­hål­ler man mo­ti­va­tio­nen när vå­gen står still? I vårt di­gi­ta­la ma­ga­sin hit­tar du hund­ra­tals ar­tik­lar om mat, häl­sa, trä­ning och be­rät­tel­ser från vå­ra med­lem­mar som lyc­kats med sin vikt­re­sa.

Mål och fram­steg

Ibland är det lät­ta­re att nå ditt mål om du de­lar upp ut­ma­ning­en i mind­re steg. Sätt del­mål för att spor­ra dig själv och följ se­dan din ut­veck­ling med hjälp av kur­vor och di­a­gram över din vikt, ditt mid­je­mått och ditt BMI.

Re­cept

Vem sa att det mås­te va­ra trå­kigt att äta nyt­tigt? Hos oss får du till­gång till tu­sen­tals ka­lori­be­räk­na­de re­cept på allt från goda fru­kostar, mel­lan­mål och lun­cher till mid­da­gar, des­ser­ter och bak­verk. Du kan dess­utom ska­pa eg­na re­cept.

Lei­la Sö­der­holm, trä­nings­ex­pert. Jo­se­fi­ne Jo­nas­son, di­e­tist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.