Bör­ja hös­ten med en om­start

Be­stod se­mestern av en hel del god mat, gott vin och la­ta da­gar i skug­gan? Har det gjort att du har lagt på dig någ­ra ki­lon? Här är di­e­tis­tens 10 bäs­ta tips på hur du ska­par nya, go­da va­nor in­för hös­ten.

Viktklubb - - Innehåll - Text: SO­FIA YOO Fo­to: GETTY IMAGES

Al­la ham­nar vi i svac­kor, det är fak­tiskt ba­ra mänsk­ligt. Och när vi gör det är det på nå­got sätt än­nu lät­ta­re att ba­ra fort­sät­ta strun­ta i all­ting, el­ler hur? Även om det egent­li­gen kanske är just pre­cis tvärtom du ska tän­ka.

– Visst är det job­bi­ga­re att bör­ja i upp­förs­bac­ke. För tänk att du ska ut och springa och så bör­jar du upp­för. Det är ju jät­te­job­bigt. Sam­ti­digt är det bätt­re ju ti­di­ga­re du kom­mer igång, för desto snab­ba­re kan du ock­så nå di­na mål, sä­ger Josefine Jo­nas­son, di­e­tist på Vikt­klubb.

GÖR DET IN­TE KOM­PLI­CE­RAT

Oav­sett hur du har valt att spen­de­ra din som­mar så är det dags att blic­ka fram­åt. För egent­li­gen hand­lar hös­ten in­te om att kom­ma igång igen, ut­an om att fort­sät­ta. Of­tast är det näm­li­gen i var­da­gen vi mår som bäst ef­tersom vi ten­de­rar att le­va mer kon­se­kvent då. Vi bå­de äter, trä­nar och so­ver på un­ge­fär sam­ma sätt.

– Mitt tips är där­för att in­te gö­ra sa­ker och ting för kom­pli­ce­ra­de. Byt till ex­em­pel in­te ut al­la di­na fa­vo­ri­tre­cept på en gång, sä­ger Josefine.

SMÅ JUSTERINGAR RÄC­KER

Det är ock­så vik­tigt att va­ra öp­pen för för­änd­ring­ar, fort­sät­ter Josefine. För lå­ter du var­da­gen rul­la på som van­ligt får du hel­ler inga nya re­sul­tat.

– Dä­re­mot be­hö­ver för­änd­ring­ar­na in­te in­ne­bä­ra att du ska vän­da upp och ner på till­va­ron. Det kan räc­ka med att ut­gå från di­na van­li­ga ru­ti­ner – med vis­sa små justeringar.

Josefine Jo­nas­son, di­e­tist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.