Ska­pa ba­lans i li­vet – kos­ten

Viktklubb - - Innehåll -

Att det är bra att mins­ka på fett och söt­sa­ker vet de fles­ta. Många tror ock­så att det gäl­ler att äta så li­te som möj­ligt, men en­ligt Mår­ten Ny­lén stäm­mer det in­te alls:

– Tvärtom. Många som har pro­blem med sin vikt hoppar of­ta över mål el­ler vän­tar för länge med att äta, vil­ket kan sän­ka krop­pens eg­na för­brän­ning och funk­tion.

En vik­tig grund­re­gel är där­för dels att se till att äta re­gel­bun­det, dels att för­de­la ener­gin smart över da­gen. Mår­tens för­slag är att för­sö­ka äta någon­ting var tred­je tim­me.

–Det är vik­tigt att ska­pa en bra ba­lans, så att man va­re sig äter för myc­ket el­ler för li­te. Se­dan bör du för­stås ock­så ge krop­pen rätt typ av mat, det vill sä­ga mat med bra nä­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.