Snabb­mat­st­ren­den Po­ké bowls

Den allra se­nas­te tren­den på mat­him­len är po­ké bowls. Här ger Aa­ron Col­man, vd på Ha­waii po­ké i Stock­holm, si­na bäs­ta po­ké bowl-tips. – Det är egent­li­gen ba­ra fan­ta­sin som sät­ter grän­ser­na, sä­ger han.

Viktklubb - - Innehåll - Text: SO­FIA YOO Fo­to: GETTY IMAGES

Den skul­le kun­na be­skri­vas li­te som en mix av sus­hi, sashi­mi och sal­lad. Vi ta­lar för­stås om rät­ten po­ké bowl, som är den allra se­nas­te snabb­mat­st­ren­den – in­te ba­ra i Stock­holm och Sve­ri­ge ut­an även and­ra eu­ro­pe­is­ka stor­stä­der.

– Från bör­jan kom­mer rät­ten från Ha­waii och po­ké be­ty­der ”rå, ma­ri­ne­rad fisk sku­ren i ku­ber”. Tra­di­tio­nellt be­står näm­li­gen ba­sen av just det­ta, ser­ve­rat på en bädd av sushi­ris, sä­ger Aa­ron Col­man.

På Ha­waii läggs fis­ken dess­utom upp för sig med grön­sa­ker, färsk frukt, in­lagd ing­e­fä­ra, sal­lads­lök och so­ja vid si­dan om. De fles­ta eu­ro­pe­is­ka re­stau­rang­er i dag grun­dar dock med fis­ken och ri­set för att se­dan gar­ne­ra med till­be­hö­ren run­tom.

TREN­DEN UPP­STOD I LOS ANG­E­LES

Hi­sto­riskt sett upp­stod tren­den nå­gon­stans kring år 2015 i Los Ang­e­les och spred sig se­dan vi­da­re till New York. Själv kom­mer Aa­ron Col­man från Man­ches­ter och ham­na­de i Stock­holm och Sve­ri­ge ef­ter att ha träf­fat sin nu­va-

ran­de fru som är svens­ka. Han har dock bott bå­de i Lon­don och New York. Och det var ock­så i USA han åt sin förs­ta po­ké bowl.

– Där­ef­ter bör­ja­de jag och min part­ner Su­san­ne Wall­man brainstor­ma kring hur vi skul­le kun­na an­pas­sa rät­ten ef­ter den skan­di­na­vis­ka mark­na­den. Bland an­nat skip­pa­de vi soc­ker och la­de till mer grönt. Vi åter­gick ock­så till det ha­wai­i­ans­ka ur­sprungstän­ket och vil­le an­vän­da så många färs­ka, or­ga­nis­ka och lo­ka­la rå­va­ror som möj­ligt, sä­ger han.

KONCEPTET EN SUCCÉ

År 2016 öpp­na­de Ha­waii po­ké som en av Stock­holms allra förs­ta po­ké bowl-re­stau­rang­er. Se­dan dess har man ut­ö­kat med fy­ra re­stau­rang­er och har fler på gång.

Och konceptet har gjort succé, in­te ba­ra i Stock­holm och Sve­ri­ge, ut­an även i eu­ro­pe­is­ka stor­stä­der som Lon­don, Pa­ris och Bar­ce­lo­na.

– Stock­hol­ma­re är väl­digt trend­käns­li­ga, så po­ké bow­len har näs­tan sla­git mer här än i öv­ri­ga Eu­ro­pa. Och det är in­te alls kons­tigt, rät­ten är ju bå­de god, nyt­tig och en­kel att gö­ra. Den in­ne­hål­ler ing­et rött kött och är så­väl lak­tos- som glu­ten­fri. Dess­utom kan man gö­ra så många oli­ka sa­ker, det finns lik­som inga reg­ler.

OLI­KA VA­RI­AN­TER PÅ BOWLS

Me­dan den allra förs­ta po­ké bow­len i USA ser­ve­ra­des med fisk, ris, sås och eda­ma­me­bö­nor, finns på Ha­waii po­kés me­ny i dag allt från brunt rå­ris el­ler van­li­ga nud­lar till så kal­la­de ”zood­les” (nud­lar på zuc­chi­ni) samt in­gre­di­en­ser som ton­fisk, kyck­ling, to­fu och nachos.

– Vi har ock­så ut­ö­kat mäng­den grön­sa­ker med bland an­nat vår­lök, kål, avo­ka­do, majs och sjö­gräs. Det som är så bra med po­ké bowls är att man kan kom­po­ne­ra dem hur man vill, oav­sett om man vill ha li­te mer kol­hyd­ra­ter el­ler pro­te­in, el­ler är ve­ge­ta­ri­an el­ler ve­gan. Det är egent­li­gen ba­ra fan­ta­sin som sät­ter grän­ser­na, sä­ger han.

Fo­to: BINNIAM ESKENDER

Aa­ron Col­man öpp­na­de Ha­waii po­ké 2016, som är en av Sve­ri­ges förs­ta po­ké bowl­re­stau­rang­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.