Ska­pa ba­lans i li­vet – mo­tio­nen

Viktklubb - - Innehåll -

Vad gäl­ler mo­tio­nen så får den of­ta stry­ka på fo­ten i brist på tid. Men en­ligt Mår­ten är det all­tid bätt­re att rö­ra på sig ett par mi­nu­ter var­je dag, än att in­te rö­ra på sig alls:

– Att trä­na ska va­ra en­kelt, men ef­fek­tivt. I höst släp­per jag där­för ett helt nytt trä­nings­pro­gram på Vikt­klubb.se, spe­ci­ellt ut­for­mat för dig som har be­grän­sad rör­lig­het el­ler ba­ra vill star­ta li­te lug­na­re. Det en­da som krävs är 15 mi­nu­ter om da­gen och det har al­la.

Här bju­der han på 3 enk­la öv­ning­ar ur det pro­gram­met, som ger dig en bra ge­nom­gång av he­la krop­pen på ba­ra ett par mi­nu­ter, om du har svårt att få ti­den att räc­ka till.

Fo­to: MI­KAEL GUSTAVSEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.