Bli av med ditt soc­ker­be­ro­en­de

Viktklubb - - Innehåll - Text: SO­FIA YOO Fo­to: GETTY IMAGES

Är du svag för soc­ker? Då är du långt ifrån en­sam. Här tipsar di­e­tis­ten Josefine Jo­nas­son om hur du kan han­te­ra det.

IS­ve­ri­ge äter vi runt 40 ki­lo soc­ker per per­son var­je år, en­ligt Livs­me­dels­ver­ket. Det är långt över så­väl na­tio­nel­la som in­ter­na­tio­nel­la re­kom­men­da­tio­ner. Fak­tum är att vi svens­kar äter mest soc­ker i he­la värl­den, så många skul­le må bätt­re av att dra ner på mäng­den.

– Likt and­ra be­ro­en­de­di­a­gno­ser finns det många som har svå­ra­re att bå­de und­vi­ka och slu­ta att äta mat som in­ne­hål­ler soc­ker. Huruvi­da man skul­le va­ra soc­ker­be­ro­en­de el­ler ej är där­för en fråga många stäl­ler sig, sä­ger Vikt­klubbs di­e­tist Josefine Jo­nas­son.

För många kan söt­su­get lik­nas vid ett drog­be­ro­en­de. Och ef­tersom soc­ker of­tast till­för mer ener­gi än man gör av med, le­der det i de fles­ta fall till bå­de över­vikt och fet­ma.

– Det är näm­li­gen in­te ovan­ligt att man blir su­gen på söt­sa­ker när man egent­li­gen är hung­rig el­ler har lågt blod­soc­ker, sä­ger Josefine Jo­nas­son.

DOLT SOC­KER I MYC­KET MAT

Främst syf­tar vi här på det up­pen­ba­ra sock­ret som finns i go­dis, glass, läsk, bul­lar och ka­kor. Men många pro­duk­ter in­ne­hål­ler dess­utom ”dolt” soc­ker som vi in­te ens är med­vet­na om och där­för räk­nas även livs­me­del med den sor­tens till­satt soc­ker in. Någ­ra så­da­na ex­em­pel är vis­sa ty­per av smak­satt yog­hurt, fru­kost­fling­or, bröd, ketchup, taco­kryd­da, blod­pud­ding, sus­hi och na­tur­go­dis.

Även om just juice är namn­skyd­dat och in­te får in­ne­hål­la till­satt soc­ker in­ne­hål­ler de en hel del frukt­soc­ker. Och när ock­så fib­rer och frukt­kött är bor­ta har jui­cen tap­pat allt nyt­tigt.

– Sö­ta dryc­ker är all­tid då­li­ga törs­t­släc­ka­re. De ger of­tast ba­ra ka­lo­ri­er i fly­tan­de form så är det vi­ta­mi­ner­na du vill åt är det bätt­re att väl­ja rik­tig frukt. Då får du bå­de i dig fib­rer och nä­rings­äm­nen, sä­ger Josefine Jo­nas­son.

Och hur är det med light­dryc­ker? Nej, in­te ens de är någ­ra häl­so­sam­ma al­ter­na­tiv, me­nar di­e­tis­ten.

– Även om de in­te ger någ­ra ka­lo­ri­er och där­med hel­ler ing­en vikt­upp­gång kan de bi­be­hål­la ditt söt­sug. Om du dä­re­mot till­hör dem som lät­ta­re kan av­stå an­nat sött om du dric­ker light­läsk då och då kan du möj­ligt­vis dric­ka det som nå­got ext­ra ibland. Men bäs­ta törs­t­släc­ka­ren är all­tid van­ligt vat­ten.

KAN FÅ ABSTINENS

Har du ätit myc­ket soc­ker och plöts­ligt slu­tar kan du – lik­som vid and­ra be­ro­en­de­di­a­gno­ser – kän­na bå­de hu­vud­värk och ir­ri­ta­tion som följd av din abstinens. Men för­sök hål­la ut, det blir lät­ta­re och lät­ta­re för var­je dag. Och se det rätt och slätt som ett be­vis på att din kropp fak­tiskt ge­nom­går en för­änd­ring – som är po­si­tiv.

” Svens­kar äter mest soc­ker i he­la värl­den

Josefine Jo­nas­son. Fo­to: GUSTAV MÅRTENSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.