Så myc­ket på­ver­kar al­ko­hol din vikt...

Så myc­ket på­ver­kar al­ko­hol din vikt

Viktklubb - - Innehåll - Text: SO­FIA YOO

Någ­ra is­kal­la öl till ma­ten, li­te kylt rosévin el­ler ett glas rött till grill­mid­da­gen. Of­ta dric­ker man kanske li­te mer än man bru­kar un­der se­mestern.

Vad många in­te vet är att al­ko­hol in­ne­hål­ler näs­tan li­ka många ka­lo­ri­er som fett.

– För en del ökar ock­så ap­ti­ten, sä­ger Anna Hägg, di­e­tist.

Att al­ko­ho­len in­te är sär­skilt nyt­tig vet de fles­ta. Men att den in­ne­hål­ler näs­tan li­ka många ka­lo­ri­er per gram som rent fett är få med­vet­na om.

– Ka­lo­ri­ri­ka dryc­ker ska man där­för all­tid se upp med. Sär­skilt al­ko­hol ef­tersom det in­te mät­tar alls. En del upp­le­ver dess­utom en för­änd­rad och i värs­ta fall ökad ap­tit när de har druc­kit, sä­ger

Anna Hägg.

AL­KO­HOL KALORIRIKT

Hur al­ko­ho­len på­ver­kar din vikt har helt och hål­let att gö­ra med hur myc­ket och of­ta du dric­ker, me­nar Anna Hägg. Men för­sö­ker du gå ner i vikt är ris­ken att du över­skri­der din dag­li­ga ka­lo­ri­ni­vå när du dric­ker al­ko­hol, ef­tersom den är så ka­lo­ri­rik. Och då av­stan­nar vikt­minsk­ning­en.

– Dryc­ker­na ris­ke­rar ock­så att ta upp för stor an­del av ditt to­ta­la ka­lo­ri­in­tag, vil­ket kan le­da till att du får i dig för li­te nä­rings­rik mat. Och på sikt är det ohäl­so­samt, sä­ger hon.

PÅ­VER­KAR MATINTAGET

Du bör även fun­de­ra på hur ditt matin­tag för­änd­ras när du dric­ker al­ko­hol. Kanske är det lätt att en bit ost el­ler någ­ra sal­ta snacks slin­ker ner med ölen el­ler vi­net? Många blir ock­så sug­na på skräp­mat da­gen ef­ter att de kon­su­me­rat al­ko­hol.

– Ext­ra mat­ka­lo­ri­er till­kom­mer of­ta med al­ko­ho­len. Det är ock­så lät­ta­re att släp­pa li­te på mat­pla­ne­ring­en om du har druc­kit, sä­ger Anna Hägg.

Så hur ska man tän­ka om må­let är att gå ner i vikt? Kan man dric­ka li­te och kom­pen­se­ra, el­ler är det noll­to­le­rans som gäl­ler? Nej, me­nar Anna Hägg, visst kan man dric­ka mått­ligt:

– Se al­ko­hol­ka­lo­ri­er­na som någon­ting du kan väl­ja ibland, men in­te för of­ta och myc­ket. Jag skul­le re­kom­men­de­ra att du pri­o­ri­te­rar att ba­ra dric­ka det du verk­li­gen upp­skat­tar i de si­tu­a­tio­ner som är vik­ti­gast. I öv­ri­ga fall kan du li­ka gär­na väl­ja vat­ten.

DRICK EXT­RA VAT­TEN

Hur tyc­ker du man ska kom­pen­se­ra, om man tar någ­ra glas på en aw el­ler fest?

– Av­stå från al­la de ka­lo­ri­er som in­te ger dig nå­gon nä­ring de när­mas­te da­gar­na, som ex­em­pel­vis söt­sa­ker, snacks, sö­ta dryc­ker – och själv­klart al­ko­hol. Da­gen ef­ter bör du äta bå­de en nä­rings­rik och fräsch fru­kost samt väl­ba­lan­se­rad lunch och mid­dag. Och drick även li­te ext­ra vat­ten.

Och hur är det med trä­ning­en, kan man kö­ra på som van­ligt näs­ta dag?

– Jag är ing­en trä­nings­ex­pert, men skul­le nog vå­ga på­stå att ett glas vin el­ler en öl in­te på­ver­kar din trä­ning da­gen ef­ter. Har du dä­re­mot druc­kit myc­ket och kän­ner dig ba­kis skul­le jag av­rå­da dig från det. Låt i så fall krop­pen åter­häm­ta sig or­dent­ligt in­nan du kör på som van­ligt och sat­sa i stäl­let på nå­got lug­na­re, som en lång skön pro­me­nad.

Se al­ko­hol­ka­lo­ri­er­na som någon­ting du kan väl­ja ibland, men in­te för of­ta

Fo­to: GETTY IMAGES

Anna Hägg, di­e­tist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.