6. Bör­ja väga din mat

Viktklubb - - Innehåll -

Det kan för många va­ra en rik­tig ögo­n­öpp­na­re. Kanske tyc­ker du att du re­dan äter re­la­tivt bra, sam­ti­digt som du äter li­te för sto­ra por­tio­ner. Att då bör­ja väga mat kan ge dig en rik­tig aha-upp­le­vel­se. Så små­ning­om kom­mer du dess­utom att trä­na upp ditt ögon­mått, så att det blir lät­ta­re att upp­skat­ta rätt mängd på tall­ri­ken även om du är på job­bet el­ler ska äta ute.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.