Så här gör du:

Viktklubb - - Innehåll -

Värm upp ge­nom att springa på stäl­let. Pend­la sam­ti­digt med ar­mar­na i 1 min.

Böj dig se­dan ned ge­nom att bö­ja knä­na och nud­da gol­vet väx­el­vis med hö­ger och väns­ter hand i 1 min. Uppre­pa bå­da öv­ning­ar­na tills du kän­ner dig varm el­ler i cir­ka 5 min. Nu är du re­do att kö­ra igång på rik­tigt!

Sätt din ti­mer i mo­bi­len på 15 min. Gör al­la öv­ning­ar 12 ggr (de som är på ett ben gör du 12 ggr per ben). Är du ut­om­hus kan du gö­ra al­la öv­ning­ar med hjälp av en park­bänk, mur el­ler sten. Är du in­om­hus kan du an­vän­da en van­lig stol el­ler ett arm­stöd på sof­fan. Håll ett högt tem­po och gå he­la ti­den vi­da­re till näs­ta öv­ning di­rekt ut­an att vi­la mel­lan. Är det nå­gon öv­ning som du in­te kan gö­ra? Gör ben­böj i stäl­let.

Är du ny­bör­ja­re och vill star­ta på en li­te lug­na­re ni­vå?

Bör­ja med att gö­ra al­la öv­ning­ar 6 ggr istäl­let (de som är på ett ben gör du 6 ggr per ben). Öka se­dan antalet re­pe­ti­tio­ner ef­ter­hand.

Är du van mo­tio­när och vill avan­ce­ra?

Lägg till 10 st upp­hopp el­ler spring på stäl­let 20 ggr mel­lan var­je öv­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.