Lei­las 6 bäs­ta nystart­stips

Viktklubb - - Innehåll -

1 NJUT AV SENSOMMAREN

Ta till va­ra på det fi­na vädret och pas­sa på att va­ra ut­om­hus så myc­ket du hinner. Dags­lju­set re­gle­rar näm­li­gen hal­ten av hor­mo­net me­la­to­nin, vil­ket i sin tur re­gle­rar din sömn. Tan­ka där­för re­jält med sol­ljus och njut av na­tu­ren me­dan du kan. Ge dig ut på po­wer­walks, cyk­la el­ler spring till och från för­sko­la, sko­la och jobb.

2 GE DIG SJÄLV ETT LI­TET FÖR­SPRÅNG

Snart är hös­ten här och sen den långa, mör­ka vin­tern. Dock blir det myc­ket lät­ta­re att mö­ta den om du är i god form. Har du lagt på dig li­te ext­ra un­der som­ma­ren och får bör­ja hös­ten med att lig­ga ef­ter med bå­de hälsa och trä­ning är det där­för bra att ge dig själv ett li­tet för­språng.

3 TA AL­LA TILL­FÄL­LEN I AKT

Ryck tag i närms­ta kol­le­ga när du kom­mer till­ba­ka till job­bet och fö­re­slå att ni ska gö­ra nå­gon form av fy­sisk ak­ti­vi­tet var­je dag. En po­wer­walk på lun­chen, 10 ben­böj i tim­men el­ler plan­kan me­dan ni vän­tar på att kaf­fet ska bli klart kan gö­ra su­sen.

4 UPP­RÄT­TA ETT KON­TRAKT MED DIG SJÄLV

Se det du gör nu som en in­ve­ste­ring och ett kon­trakt som du upp­rät­tar med dig själv. Be­stäm dig re­dan nu för att du ska bör­ja trä­na och äta li­te bätt­re. Jag lo­var, ditt fram­ti­da jag kom­mer att tac­ka dig – och det med rå­ge!

5 VAR LI­TE FÖR­UT­SE­EN­DE

Ta hjälp av din ka­len­der och pla­ne­ra i god tid när, hur och vad du ska gö­ra. På så vis slip­per du ham­na i va­let och kva­let när det väl är dags, dess­utom ökar chan­sen att din trä­ning verk­li­gen blir gjord.

6 AN­VÄND DI­NA TRANSPORTSTRÄCKOR

En jät­te­bra idé för att in­för­li­va trä­ning­en som en na­tur­lig del i var­da­gen är att ut­nytt­ja al­la di­na transportsträckor. Så pro­va att hop­pa av bus­sen nå­gon håll­plats ti­di­ga­re än van­ligt och ta cy­keln till job­bet någ­ra da­gar i vec­kan. Att ta små med­vet­na om­vä­gar till job­bet gör di­na transportsträckor bå­de läng­re och mer va­ri­e­ra­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.