7 snabb­fak­ta om soc­ker

Viktklubb - - Söndag - Käl­la: DN.SE, SVT.SE, HUFFINGTON POST

1

Vi svens­kar äter i dag cir­ka 40 kg soc­ker per per­son och år. He­la 40 pro­cent svens­kar äter dess­utom mer än så.

2

En­ligt Livs­me­dels­ver­ket bor­de vi mer än hal­ve­ra kon­sum­tio­nen till max 50 g (för kvin­nor) och 75 g (för män) soc­ker per dag.

3

Högst 10 pro­cent av ditt dag­li­ga ener­gi­in­tag bör kom­ma ifrån till­satt soc­ker.

4

Soc­ker är i dag en av de vik­ti­gas­te han­dels­va­ror­na i värl­den. Sam­ti­digt har soc­ker inga som helst po­si­ti­va ef­fek­ter på häl­san.

5

Soc­ker för­hö­jer tvärtom ris­ken för så­väl över­vikt, fet­ma, ka­ri­es, di­a­be­tes typ 2, de­pres­sion, de­mens, högt blod­tryck – och i för­läng­ning­en även hjärt­at­tac­ker och stro­kes.

6

På sikt kan en hög soc­ker­kon­sum­tion dess­utom på­ver­ka krop­pens för­må­ga att ta­la om för hjär­nan att man är mätt. Och det ska­par en ond cir­kel, vi­sar forsk­ning. 7

Stu­di­er vi­sar ock­så att det ba­ra tar en halv­tim­me in­nan soc­ker­kic­ken är över. Där­ef­ter ökar be­gä­ret of­tast än­nu mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.