Så drar du ner på sock­ret

Viktklubb - - Söndag -

1

INVENTERA HEM­MA

Ett bra förs­ta steg är att helt en­kelt slänga allt du har i soc­ker­väg som kan ut­sät­ta dig för onö­di­ga fres­tel­ser. För har du ett be­ro­en­de är det in­te kons­tigt att du suk­tar ef­ter det som står i kylen och skaf­fe­ri­et.

LIGG STE­GET FÖ­RE

Sam­ma sak gäl­ler re­dan i af­fä­ren. Hand­lar du in­te hem fler fres­tel­ser kom­mer du hel­ler in­te ut­sät­tas för dem – i al­la fall in­te så länge du är hem­ma.

3

DRICK IN­TE DI­NA KA­LO­RI­ER

På se­na­re tid har mäng­den sö­ta dryc­ker ökat la­vinar­tat på mark­na­den. Pro­ble­met är att många av dem in­ne­hål­ler mas­sa onö­di­ga ka­lo­ri­er – men ut­an att ge va­re sig nä­ring el­ler mätt­nad. And­ra ka­lori­fria al­ter­na­tiv bi­be­hål­ler dess­utom söt­su­get, så det bäs­ta är att by­ta ut al­la sö­ta­de mål­tids­dryc­ker mot van­ligt vat­ten.

4

UND­VIK DE VÄRS­TA SOCKERFÄLLORNA

Ta far­väl av al­la de livs­me­del som in­ne­hål­ler det mest up­pen­ba­ra sock­ret och dra ner på go­di­set, glas­sen, läs­ken och fi­ka­brö­det – åt­misto­ne till var­dags. Det kom­mer med ti­den att mins­ka ditt söt­sug av­se­värt.

5

PLA­NE­RA VÄL

Att ska­pa en re­gel­bun­den mål­tids­ord­ning kan hjäl­pa dig att hål­la ne­re onö­digt småä­tan­de. Pla­ne­ra in fru­kost, lunch, mid­dag – och mel­lan­mål. För­slagsvis ett li­tet på för­mid­da­gen och ett på ef­ter­mid­da­gen. Det mins­kar ris­ken för onö­digt söt­sug mel­lan må­len.

6

VAR UPP­MÄRK­SAM NÄR DU HAND­LAR

I dag finns en mängd oli­ka livs­me­del som in­ne­hål­ler långt mer soc­ker än man skul­le kun­na tro. Tit­ta på in­ne­hålls­för­teck­ning­ar­na re­dan när du är i af­fä­ren så har du vun­nit myc­ket.

7

UND­VIK ”ALLT EL­LER ING­ET-TÄNKET” Ibland kan det va­ra lätt att kö­ra vi­da­re i sam­ma ne­ga­ti­va hjul­spår, ef­tersom man ju re­dan har öpp­nat go­dispå­sen el­ler ta­git den där bul­len el­ler ka­kan till kaf­fet. Fel. Det är ald­rig kört. Kanske kan du in­te för­änd­ra det som re­dan är gjort, men du kan all­tid på­ver­ka det som kom­ma skall.

8

BYT SNACKSET MOT FRUKT

Är du van att snas­ka på någon­ting i Tv-sof­fan på fre­dags­kväl­len? Själv­klart är det bäs­ta om du kan gö­ra dig av med den va­nan, men till en bör­jan kan li­te blå­bär, hal­lon el­ler an­nan frukt va­ra ett bra al­ter­na­tiv.

Fo­to: GETTY IMAGES

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.