Mår­ten om Ingela:

Viktklubb - - Söndag -

Mår­ten Ny­lén, som coachat Ingela, är in­te alls för­vå­nad. En­ligt ho­nom är det jät­te­vik­tigt att va­re sig äta för li­te el­ler trä­na för hårt:

– Dels ska man in­te dra ner för myc­ket på kol­hyd­ra­ter, för krop­pen be­hö­ver rätt bräns­le bå­de in­nan och ef­ter trä­ning­en för att ska­pa bäs­ta möj­li­ga re­sul­tat. Äter man för li­te ris­ke­rar dess­utom krop­pens eg­na ba­sa­la för­brän­ning att för­säm­ras. Dels är det jät­te­vik­tigt att ba­lan­se­ra sin trä­ning med åter­hämt­ning, an­nars ute­blir re­sul­ta­ten. Det är allt­så in­te den som trä­nar hår­dast som får bäst re­sul­tat, ut­an den som trä­nar smar­tast, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.