Så var Jo­a­cims vikt­re­sa

Viktklubb - - Söndag -

VEC­KA 1-4: BÄTT­RE PLA­NE­RING GAV RE­SUL­TAT Jo­a­cims re­kom­men­de­ra­de ka­lo­ri­ni­vå lan­da­de på 1 754 ka­lo­ri­er per dag. Som hjälp be­ställ­de han Coop Häl­so­kas­se, i sam­ar­be­te med Vikt­klubb. Utö­ver Mår­tens vec­ko­pass in­för­de han dess­utom dag­li­ga mor­gon­pro­me­na­der. Bätt­re pla­ne­ring, mer grönt på tall­ri­ken och mer mo­tion gav snabbt re­sul­tat. Påsken gick över för­vän­tan och sam­ma sak med kryss­ning­en Jo­a­cim åk­te på vec­kan ef­ter:

– Till­för du krop­pen al­ko­hol nu är ris­ken att det brom­sar upp din för­brän­ning då den vill brän­na al­ko­ho­len först. Se­na­re kom­mer du ab­so­lut kun­na ta ett el­ler två glas, men just nu kanske du ska vän­ta, var Mår­tens råd.

Och det var det värt. Ef­ter att ha haft hals­brän­na i tio år ha­de även de pro­ble­men av­ta­git.

– Jag kom­mer in­te ihåg när jag tog min me­di­cin sist. Dess­utom har jag gått ner 12 ki­lo.

VEC­KA 5-8: ÅT PIZ­ZA – MEN FORT­SAT­TE GÅ NER (I MÅL) In­nan Jo­a­cim lärt sig hur han skul­le äta tyck­te han att det var svårt att kom­ma upp i sin dag­li­ga ka­lo­ri­ni­vå. Mår­tens råd var att läg­ga till mel­lan­mål och bätt­re kol­hyd­ra­ter till lunch. Nu fick Jo­a­cim även en mix styr­keöv­ning­ar att gö­ra hem­ma.

Vec­ka åt­ta blev Jo­a­cim till­sagd att äta piz­za. Just det, piz­za. Syf­tet var att vi­sa hur ef­fek­tivt en kon­se­kvent för­änd­ring av en då­lig livs­stil kan däm­pa su­get ef­ter onyt­tig­he­ter – Jo­a­cim or­ka­de knappt en fjär­de­del. Den­na vec­ka gick han dess­utom ner dub­belt så myc­ket som fö­re­gå­en­de vec­kor – och gick i mål en må­nad ti­di­ga­re än be­räk­nat med en vikt på 89,1 ki­lo.

VEC­KA 9-12: I MÅL IGEN! Jo­a­cim sat­te upp ett nytt mål på 85 ki­lo. I övrigt fort­sat­te han pre­cis som ti­di­ga­re:

4 Dag­li­ga mor­gon­pro­me­na­der + två spin­ning­pass i vec­kan.

4 Und­vi­ka söt­sa­ker, onö­digt fett och al­ko­hol.

4 In­te äta för li­te för att hål­la för­brän­ning­en up­pe.

4 Äta re­gel­bun­det.

4 Log­ga all mat och mo­tion med Vikt­klubbs app.

4 Lå­ta bli att äta upp si­na “in­tjä­na­de mo­tions­ka­lo­ri­er”.

4 Ska­pa en ba­lans mel­lan kost, mo­tion, stress och vi­la.

Al­la des­sa sa­ker till­sam­mans gjor­de att Jo­a­cim re­dan vec­ka el­va gick i mål – igen.

Dag 90 ha­de Jo­a­cim to­talt gått ner näs­tan 27 ki­lo, vil­ket var 8 ki­lo mer än vad han ha­de satt upp som mål, och dess­utom mins­kat he­la 20,5 cen­ti­me­ter i mid­jan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.