Psst… glöm in­te söm­nen

Viktklubb - - Söndag -

Stres­sar du myc­ket so­ver du för­mod­li­gen hel­ler in­te så bra. Och so­ver du in­te bra har du kanske hel­ler ing­en ork att fo­ku­se­ra på att äta bra el­ler rö­ra på dig. Bå­de lång­va­rig stress och sömn­brist för­hö­jer dess­utom mäng­den kor­ti­sol i krop­pen, vil­ket i sin tur för­säm­rar din för­brän­ning och åter­hämt­ning samt upp­bygg­nad av mus­kel­mas­sa.

– Är krop­pen i oba­lans blir ock­så im­mun­för­sva­ret för­sva­gat. Där­för är det vik­ti­ga­re än du tror att se till att krop­pen verk­li­gen får den vi­la och åter­hämt­ning den be­hö­ver. Var där­för ly­hörd på din kropps sig­na­ler och sänk di­na pre­sta­tions­krav. Det vik­ti­ga är in­te att ga­sa på för fullt, ut­an att all­tid gö­ra det som är smar­tast för just di­na mål, sä­ger Mår­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.