Mår­tens tall­riks­mo­dell

Viktklubb - - Söndag -

Vi är al­la oli­ka och fun­ge­rar oli­ka bra med oli­ka kost­håll­ning. Dä­re­mot hål­ler Mår­ten hårt på tre grund­ste­nar:

1 NÄRINGSINNEHÅLLET Det hand­lar om att ma­ten du äter pri­märt bör in­ne­hål­la den nä­ring just du be­hö­ver för att fun­ge­ra och må bra och se­kun­därt för att kun­na upp­nå di­na öns­ka­de mål.

2 ENER­GI­MÄNG­DEN Då vi har oli­ka ener­gi­för­bruk­ning och ener­gi­be­hov be­hö­ver du även an­pas­sa ditt in­tag ef­ter det. Ge­ne­tik, ål­der, livs­stil och ak­ti­vi­tet är fak­to­rer som spe­lar roll. Är mål­sätt­ning­en att gå ner i vikt be­hö­ver du gö­ra av med mer ener­gi än vad du tar in.

3 SUNDA FÖRNUFTET Of­ta vet vi vad vi bor­de gö­ra men gör det än­då in­te. Mår­tens råd är där­för att in­te gö­ra sa­ker svå­ra­re än vad de är och att lyss­na på det sunda förnuftet. Vet vi att vi äter för sto­ra por­tio­ner, för li­te el­ler vid fel tid­pun­ker så är det där vi bör­jar för­änd­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.