Värt att ve­ta om al­ko­hol:

Viktklubb - - Söndag -

Al­ko­hol in­ne­hål­ler gans­ka myc­ket ka­lo­ri­er och gör det där­för svå­ra­re att gå ned i vikt – även om du trä­nar.

Trä­nar du ba­kis el­ler da­gar­na ef­ter en kraf­ti­ga­re be­rus­ning får krop­pen svå­ra­re att till­go­do­gö­ra sig trä­ning­en. Det är ock­så lät­ta­re att ska­da sig.

Ju hög­re am­bi­tio­ner du har med trä­ning­en, desto vik­ti­ga­re blir det att av­stå från al­ko­hol.

Dric­ker du mind­re al­ko­hol ger trä­ning­en snab­ba­re re­sul­tat. En vit må­nad kan där­med va­ra en bra gen­väg till den där tvätt­brä­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.