Chark­dis­ken

Viktklubb - - Söndag -

Är det grill­ti­der får en och an­nan färsk korv med hög kött­halt föl­ja med hem. An­nars är på­läggskal­kon ett ut­märkt val.

När det gäl­ler kött­färs så har det fått stor kon­kur­rens av kyck­ling­färs, som bå­de är gott och hjäl­per dig att mins­ka på det rö­da köt­tet – sam­ti­digt som du kan fort­sät­ta äta din fa­vo­rit­mat. Där­för tar jag ett pa­ket av var­je, för rätt­vi­sans skull. Även ett pa­ket färsk kyck­ling­fi­lé får hänga med. Det kan lig­ga någ­ra da­gar i kylen, går snabbt att la­ga och kan va­rie­ras i oänd­lig­het.

TÄNK SÅ HÄR: Att de fles­ta av oss be­hö­ver dra ner på mäng­den rött kött är ing­en nyhet. Pro­va att er­sät­ta kött­fär­sen med kyck­ling­färs så kan du fort­sät­ta med di­na fa­vo­ri­trät­ter och än­då äta häl­so­sam­ma­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.