Jim­my och Eme­li­es bäs­ta tips

Viktklubb - - Söndag -

1

Var med­ve­ten om var­för du vill gö­ra en vikt­minsk­ning. Det gör det mer tyd­ligt och mer mo­ti­ve­ran­de. 2

Hit­ta en trä­nings­form som pas­sar dig och som du tyc­ker är kul.

3

Ska­pa en livsstils­för­änd­ring som kom­mer ge re­sul­tat och som är möj­lig att ge­nom­fö­ra.

4

Att ska­pa bå­de del­mål och slut­mål är vik­tigt.

5

Ta bil­der för att kun­na se för­änd­ring­en. Fram­förallt till de stun­der då det känns som att ingen­ting har hänt.

6

An­teck­na di­na trä­nings­re­sul­tat som till ex­em­pel vik­ter på gym­met el­ler sträc­kor och ti­der du spring­er, så att du kan se di­na för­bätt­ring­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.