Nja…

MYT :” Trä­nar­dum ed halsont kan du få hjärt­mus­kel inflammation, vil­ket kan le­da till att hjär­tat slu­tar slå och att du faller ner död på fläc­ken.”

Viktklubb - - Söndag -

– De­lar av det där är ab­so­lut sant. Det bör­ja­de spri­das vid den så kal­la­de ori­en­te­rings dö­den, då et­tan ta­le­lit id­rot­ta­re dog. Det finns te­o­ri­er o matt det var twar som de drab­ba­des av. Det finns två bak­te­ri­e­lik­nan­de sjuk­do­mar, mycoplas­ma är en lung­in­flam­ma­tion som kan kom­ma ef­ter svi­ter­na av en van­lig för­kyl­ning. Twar ger dif­fu­sa symp­tom som trött­het, du kän­ner dig häng­ig och har hos­ta. Har du haft fe­ber som kom­mer och går och har hostat i mer än tre vec­kor bör du sö­ka lä­kar­hjälp och kol­la upp det, sä­ger Jo­han Flo­din.

Var­för bör man in­te trä­na när man har ont i hal­sen?

– Har du ont i hal­sen har du of­tast en för­kyl­ning på gång. Of­tast bör­jar en för­kyl­ning med ont i hal­sen och se­dan över­går den i rin­nig nä­sa el­ler hos­ta. Ris­ke­nat t få hjärt­mus­kel inflammation är som störst i bör­jan av en för­kyl­ning, det är där­för man sä­ger att man in­te ska trä­na när man har ont i hal­sen. Ett för­kyl­nings­vi­rus är det som van­li­gast ger hjärt­mus­kel inflammation. Me­nat t du skul­le ha ont i hal­sen, gå och trä­na och fal­la platt död på gym­met be­ror på and­ra sa­ker, som till ex­em­pel med­fött hjärt­fel. Du ska in­te trä­na när du har ont i hal­sen, men det där hän­der in­te i ett svep.

Vad är det som hän­der i krop­pen när man drab­bas av hjärt­mus­kel inflammation?

– Det är van­li­gen ett vi­rus som får fäs­te och sät­ter sig på hjärt­mus­keln, men kan ock­så be­ro på bak­te­ri­er. Det bör­jar i nä­sa och svalg och går se­dan ner till hjär­tat. När du blir för­kyld blir of­tast slem­hin­nor­na i nä­san svull­na. När det går ner till hjär­tat svull­nar det upp i och om­kring hjär­tat. Det kan hän­da att hjär­tat bör­jar slå ore­gel­bun­det och du får ont i brös­tet. Du kan bli and­fådd och hjär­tat pum­par in­te blo­det nor­malt. Vän­ta i så fall in­te med att sö­ka vård, kol­la upp det di­rekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.