”Ditt im­mun­för­svar blir ned­satt 3–24 tim­mar ef­ter ett trä­nings­pass.”

Viktklubb - - Söndag -

– Trä­ning är till viss del att ut­sät­ta krop­pen för stress, och när du sät­ter den i en stres­sad si­tu­a­tion kan det på­ver­ka im­mun­för­sva­ret ne­ga­tivt. Men det är ba­ra till­fäl­ligt. Det finns så många go­da ef­fek­ter av trä­ning så i det läng­re per­spek­ti­vet stär­ker ock­så re­gel­bun­den trä­ning im­mun­för­sva­ret. Dä­re­mot finns det and­ra sa­ker som på­ver­kar ditt im­mun­för­svar ne­ga­tivt. Då­lig sömn kan till ex­em­pel gö­ra dig mer mot­tag­lig för in­fek­tio­ner, sä­ger Jo­han Flo­din.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.