”Nu or­kar jag springa en mil”

Viktklubb - - Söndag -

Som ung spe­la­de Magnus Lindström, 45, fot­boll. Och som ton­år­s­pap­pa bör­ja­de han trä­na so­nens lag och prioritera bort sin egen trä­ning. Sam­ti­digt stan­na­de han of­ta vid piz­ze­ri­an på hem­vä­gen. Så en ny­årsaf­ton sat­te han upp ett mål: Han skul­le gå ner 25 ki­lo.

– Då väg­de jag 109 ki­lo. Och ef­tersom jag ha­de gått ner i vikt en gång med Viktväk­tar­na viss­te jag att jag skul­le kla­ra det igen, sä­ger han.

Den här gång­en val­de Magnus dock Vikt­klubb, ef­tersom grund­tan­ken var den­sam­ma. – Skill­na­den var ba­ra att jag skul­le räk­na ka­lo­ri­er istäl­let för points.

TOG ETT BE­SLUT

Se­dan kom som­ma­ren och ”jag-gör’t-ef­ter-se­mestern-mot­tot”. Då gick Magnus till­ba­ka till 100 ki­lo, så när hös­ten kom var han fast be­slu­ten om att nå mitt mål:

– Nu jäklar, tänk­te jag. Nu ska jag log­ga bå­de ma­ten och mo­tio­nen!

Sagt och gjort. Ef­tersom ti­den som trä­na­re var över bör­ja­de Magnus kö­ra spin­ning och pro­me­ne­ra.

– I bör­jan or­ka­de jag knappt gå i en halv­tim­me. I dag spring­er jag en mil, tar en mac­ka istäl­let för fy­ra – och har gått ner 35 ki­lo. Även min sam­bo har gått ner i vikt, trots att hon ”ba­ra” är med och pro­me­ne­rar.

Må­let är att fort­sät­ta med Vikt­klubb ef­tersom han in­te vill gö­ra sam­ma miss­tag som sist.

– Jag tror in­te på att gå ner snabbt i vikt ba­ra för att se­dan gå upp allt igen. Och har jag kun­nat läg­ga så myc­ket peng­ar på piz­za, chips och öl är det ing­en stor kost­nad att va­ra kvar li­te till. Har det ta­git tio år att gå upp så här myc­ket, men ba­ra två att gå ner så är det väl värt det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.