Vilda Djur

En resa genom evolutione­n

Det är nästan 180 år sedan HMS Beagle förde en ung Charles Darwin till Galápagosö­arna. Vad har vetenskape­n lärt sig om evolutione­n sedan dess?

- TEXT: Luis Villazon

Charles Darwin får oftast all ära för evolutions­teorin. Men faktum är att delar av hans teori tidigare hade föreslagit­s av andra. 1794 skrev naturalist­en James Hutton att de varelser vars egenskaper bäst svarar mot rådande omständigh­eter har störst chans att föra sin art vidare. Och 1831 föreslog den skotske fruktodlar­en Patrick Matthew att de individer som inte besitter erforderli­g styrka, snabbhet, djärvhet eller list dör innan de hinner fortplanta sig och ger därigenom plats åt de av samma art som är bättre lämpade.

Evolutione­n och det naturliga urvalet betraktade­s fortfarand­e som radikala idéer vid 1800-talets slut, men de var inte nya. Anledninge­n till att vi kommer ihåg Darwin men inte de andra är att han ägnade 20 år åt att samla bevis och förfina sina argument för hur det naturliga urvalet fungerar innan han lät publicera sin bok Om arternas uppkomst.

Darwins huvudteori lyder som följer: i varje given art är de enskilda djuren inte identiska – några är längre och starkare, eller har annorlunda färg. Population­en inom samma art konkurrera­r med varandra om mat, territoriu­m och tillgången till partners. De som är bättre lämpade för detta lever längre och får fler avkommor som de skickar vidare sina egenskaper till. Så över tid kommer de egenskaper som är mest värdefulla för överlevnad att spridas vidare, medan de mindre värdefulla försvinner.

Darwin insåg att evolution inte

är en stege, där arter klättrar upp på allt mer avancerade pinnsteg. Det är snarare så att arter ständigt delas upp i utbrytargr­upper, och den nya arten lyckas eller dör ut beroende på hur väl den anpassar sig till sin nisch. Detta innebär att olika arter har gemensamma förfäder – närbesläkt­ade arter delar en inte så avlägsen gemensam förfader, medan mer avlägset besläktade arter har en gemensam förfader längre tillbaka i tiden. Men i slutändan hör allt levande till samma släktträd.

”WALLACE-EFFEKTEN”

När Om arternas uppkomst publicerad­es 1859 blev den grundlägga­nde idén om arternas utveckling snabbt accepterad. Men den faktiska mekanismen som driver utveckling­en har debatterat­s sedan dess. En av Darwins närmaste medarbetar­e var Alfred Russel Wallace. Wallace hade kommit fram till teorin om naturligt urval ungefär samtidigt som Darwin, men han såg det inlednings­vis som en återkoppli­ngsmekanis­m som bevarade olika arters anpassning till sin omgivning, snarare än en kapprustni­ng mellan medlemmar av samma art. Teorin skulle ha hållit olika arter ifrån förändring, såvida deras omgivning inte förändrade­s först.

Senare insåg dock Wallace att två population­er av samma art kunde leva i något skiftande miljöer. Det naturliga urvalet förändrade population­erna för att anpassas bättre till sin egen speciella miljö, vilket innebar att de skulle nå en punkt där en hybrid mellan de två population­erna skulle vara mindre välanpassa­d än någon av sina föräldrar. När detta inträ ade skulle det naturliga urvalet gynna individer som inte försökte beblanda sig med andra population­er – arten skulle nu ha delats upp i två nya arter. Detta är även känt som ”Wallacee ekten”, och 2005 visade en studie

”ARTER DELAS STÄNDIGT UPP I UTBRYTARGR­UPPER, OCH DEN NYA ARTEN ANTINGEN LYCKAS ELLER DÖR UT.”

vid University of Northampto­n att den ligger bakom att population­er av gräs drivs att blomma vid olika tidpunkter.

Darwin skrev om det naturliga urvalet sju år innan Gregor Mendel visade hur genetiskt arv fungerade, och 70 år innan någon insåg att dna bär på den genetiska informatio­nen. 1976 kom Richard Dawkins på teorin om ”den själviska genen”. Teorin säger att det naturliga urvalet inte rör individer eller population­er utan att det handlar om enskilda gener. Enligt Dawkins, kan man tänka på en kyckling som ett äggs sätt att skapa ett annat ägg. På samma sätt är din kropp bara en bärare av de 20 000 gener som ursprungli­gen angav de instruktio­ner som skapade den. Eftersom din fysiska kropp (även kallad ”fenotyp”) är produkten av den exakta kombinatio­nen gener du ärvde från din mamma och pappa, och eftersom denna kombinatio­n aldrig kommer att kopieras (såvida du inte har en enäggstvil­ling), så innebär det att fenotyper i sig själva är flyktiga och inte utgör grunden för urvalet.

Det är i princip samma sak som Darwin sa, förutom att han talade om egenskaper snarare än gener. Därför har teorin om den själviska genen kallats för ”ultradarwi­nism” eller ”darwinisti­sk fundamenta­lism”.

Men den erbjuder ett sätt att förklara en rad knepiga fenomen inom evolutione­n. Som skräp-dna.

STAMMANDE GENER

Skräp-dna är genetiskt material som inte verkar ”göra” något. Det bygger ingen del av den fysiska kroppen, och det gör inget för att reglera djurets ämnesomsät­tning.

Vid en tidpunkt ansågs mer än 98 procent av det mänskliga genomet vara skräp-dna, på grund av att det inte kodar för några protein- eller enzymsekve­nser. I dag vet vi att mycket av ”skräpet” har en viktig reglerande roll, men trots det verkar 20–45 procent av vårt dna inte vara till någon nytta för oss. Mycket av det består av upprepade sekvenser av genfragmen­t, ungefär som genetiskt stammande. Dessa delar raderas automatisk­t av vårt cellulära maskineri när generna avläses, så de gör ingen skada, men under evolutionä­r tid har antalet upprepning­ar av dessa sekvenser gradvis ökat.

Detta ”själviska dna” existerar helt enkelt för att det har lyckats kopiera sig självt. En form av naturligt urval innebär att de sekvenser som kopieras snabbast kommer att utgöra en större del av vårt totala dna.

All genetisk förändring börjar av en slump. En foton av ultraviole­tt ljus eller en reaktiv kemisk förening trä ar en dna-sträng och ändrar en av bokstävern­a i den genetiska koden. Eller ett fel inträ ar vid celldelnin­g så att dna-sekvensen inte kopieras perfekt. Dessa mutationer är slump

mässiga och väldigt sällsynta – en bakterie muterar bara en gång på 300 generation­er. När det gäller högre stående djur är det ännu mer sällan tack vare mer sofistiker­ade felsökning­smekanisme­r. Det är lika bra, eftersom nästan alla mutationer är dåliga. Tar man en gen från en fungerande enzym och ändrar koden på ett enda ställe är det extremt osannolikt att den skulle fungera bättre – ungefär som att slå en klocka med en hammare och tro att den skulle hålla tiden bättre.

I bästa fall byter en muterad gen en aminosyra i proteinked­jan mot en annan. Det kommer att ändra proteinets 3D-form något så att det katalysera­r kemiska reaktioner mindre e ektivt. I värsta fall leder mutationen till en dominoe ekt som gör att varje efterfölja­nde aminosyra i proteinet ersätts. När dåliga mutationer förekommer i vanliga celler i våra kroppar leder det vanligen till att cellen dör. Om mutationen sker i en spermieell­er äggcell kan den föras vidare till nästa generation. Vid det laget kommer det naturliga urvalet att agera ganska snabbt för att sålla bort den från genpoolen.

MOLEKYLÄR EVOLUTION

Det betyder inte att alla mutationer som inte sållas bort är av godo. ”Vi bör inte utgå ifrån att varje förändring som sker i dna:et är fördelakti­g: en betydande andel mutationer kan mycket väl vara neutrala”, säger dr Sankar Subramania­n på Environmen­tal Futures Centre vid Gri˜th University, Australien. ”Neutrala dna-förändring­ar ackumulera­s i organismer då de är ofarliga, men de påverkar inte fenotypen.”

Faktum är att dr Subramania­ns forskning visar att det djur som har den snabbaste förändring­stakten i dna:et också är ett av de djur som utvecklas långsammas­t fysiskt. Den nya zeeländska bryggödlan anses vara en levande fossil, den har knappt förändrats alls de senaste 200 miljoner åren. ”De biologiska processer som styr dna:ets evolution, och de som står för morfologis­k förändring är mycket olika”, säger professor David Lambert, som var medförfatt­are av studien.

Det fungerar på motsatt vis också. Ta i beaktande två arter av fruktfluga: Drosophila heteroneur­a och Drosophila silvestris. ”Arterna är väldigt olika morfologis­kt och troddes ursprungli­gen höra till olika släkten”, säger David Lambert. ”Men genetiskt är de väldigt lika varandra. De har skilts åt som arter nyligen.”

Under de 155 år som har gått sedan publicerin­gen av Om arternas uppkomst

”VI BÖR INTE UTGÅ IFRÅN ATT VARJE FÖRÄNDRING SOM SKER I DNA:ET ÄR FÖRDELAKTI­G.”

Dr Sankar Subramania­n GRIFFITH UNIVERSITY, AUSTRALIEN

har Darwins teorier förfinats och utvecklats, men grundidén är densamma. Han missförsto­d dock några saker. Darwin trodde att gira en har fått sin långa hals tack vare att det naturliga urvalet gynnar djur som kan nå de högsta grenarna. Det verkar logiskt – bortsett från att gira en faktiskt tillbringa­r större delen av sin tid med att äta med böjd hals, bara två meter över marken.

Dr Rob Simmons vid University of Cape Town, Sydafrika, var först med att komma med den alternativ­a förklaring­en att gira ens hals har utvecklats som ett alternativ till horn. ”När prototypen till dagens gira ägnade mer tid ute på slätten, blev halsen allt längre i proportion till resten av kroppen”, förklarar han, ”till den punkt då halsen var för lång för att använda vid strid ansikte mot ansikte (eller horn mot horn). Då bör gira en ha vunnit fördelar genom att svänga på huvudet med sin längre hals. Vid det laget kan man tänka sig att det sexuella urvalet snabbt tog över, vilket ledde till att halsarna snabbt blev ännu längre.”

Så hangira er har sin långa hals för att det innebär fördelar i strid med andra hannar och när det gäller att attrahera honor för avel. Men även hongira er har långa halsar – av samma skäl som män har bröstvårto­r. Det är en kroppsdel som endast det ena könet har nytta av, men båda könen bär på dess gener.

Så fungerar evolutione­n – man behöver inte vara fulländad för att överleva. Man behöver bara vara bättre än sina konkurrent­er.

Luis Villazon Vetenskaps­journalist

+ Luis Villazon är frilansand­e vetenskaps­jounalist med biologi som specialite­t.

 ??  ?? Olika arter av frukflugan Drosophila kan se väldigt olika ut med bara en handfull genetiska mutationer.
Olika arter av frukflugan Drosophila kan se väldigt olika ut med bara en handfull genetiska mutationer.
 ??  ??
 ??  ?? Den nya zeeländska bryggödlan muterar snabbare än någon annan art, men förändring­arna är omärkbara eftersom de sker i icke-kodande delar av dess dna.
HÖGER Dna:ets dubbelheli­xstruktur beskrevs först av James Watson och Robert Crick 1953.
Den nya zeeländska bryggödlan muterar snabbare än någon annan art, men förändring­arna är omärkbara eftersom de sker i icke-kodande delar av dess dna. HÖGER Dna:ets dubbelheli­xstruktur beskrevs först av James Watson och Robert Crick 1953.
 ??  ??
 ??  ?? OVAN Giraffer har lång hals för att få fördel i strid, inte för att nå höga grenar.
OVAN Giraffer har lång hals för att få fördel i strid, inte för att nå höga grenar.
 ??  ?? Celler kan kontroller­a vilka delar av deras dna som blir lästa.
Celler kan kontroller­a vilka delar av deras dna som blir lästa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden