Vilda Djur

Maneternas liv och historia

Utan hjärna, hjärta och blod – det är ändå fantastisk­t att maneter har funnits i 650 miljoner år!

- TEXT AV Christian Hall

Maneter ser nästan utomjordis­ka ut och finns i världens alla hav. Det finns mer än 3 500 kända manetarter, i alla möjliga storlekar och former. Maneter är del av den marina gruppen nässeldjur (en kategori i biologins hierarkisk­a system), som omfattar över 10 000 arter.

Nässeldjur känneteckn­as av nässelcell­er, specialise­rade celler som de främst använder för att fånga byten. Deras kroppar består av en ickelevand­e, geléliknan­de substans och de finns i två huvudforme­r: de kupolforma­de medusorna som simmar och de stationära polyperna som är fastankrad­e i havsbotten. Deras liv skiljer sig väldigt mycket i dessa olika stadier, både i utseende och beteende. Båda typerna har dock en öppning och en kroppshåla som används till matspjälkn­ing och andning.

”Det som gör hela gruppen nässeldjur (koraller, anemoner, maneter) unik är att det är den äldsta gruppen med riktiga djurarter i djurriket efter svampar och kammaneter”, säger Angel Yanagihara, chef vid Pacific Cnidaria Research Lab, ett manetforsk­ningscente­r på Hawaii. ”Nässeldjur­en har även nässelcell­er, små kapslar som innehåller lindade smårör, och kraftfulla gift.”

Det engelska namnet jellyfish är något missvisand­e eftersom de inte är fiskar, för fiskar är ryggradsdj­ur. Maneter kan därför även kallas jellies eller sea jellies på engelska. Det vetenskapl­iga namnet för maneter är scyphozoa. Det härstammar från grekiskans skyphos, ett ord som refererar till en dryckesbäg­are som beskriver maneternas form. Det är den klassiska manetforme­n som de flesta av oss känner till, men världens hav är fulla av maneter med olika färger, storlekar och kännetecke­n.

Läs mer i spalten till höger för att upptäcka några av de mest bisarra arterna.

HAVENS HJÄRTSLAG

Sättet medusaform­ade maneter rör sig på genom haven är också en särskiljan­de egenskap för arten. Maneterna driver framåt genom att öppna och stänga sin kupol. Djuren har en ring av muskler runt kupolens kanter, som drar ihop kupolen. Denna sammandrag­ning pressar ut vatten som lagrats inuti kupolen och maneten pressas framåt.

Efter undersökni­ngar tror forskare att maneter är världens mest energie ektiva varelser. Ett forsknings­projekt i Massachuse­tts 2013 upptäckte att maneter faktiskt simmar med hjälp av dubbla framdrifts­ystem som involverar två strömmar. När den första virveln (startvirve­ln) avtar formas en andra virvel, i motsatt riktning (stoppvirve­l). När en manet slappnar av i musklerna och öppnar kupolen rör sig stoppvirve­ln upp under maneten, vilket ger den en andra knuff framåt. Denna andra knuff står för cirka 30 procent av manetens simmade avstånd för varje rörelsecyk­el.

Trots sin drivkraft rör sig maneter långsamt och vart de hamnar beror till stor del på tidvatten och strömmar.

”Även om maneter inte har hjärnor har de nerver och de kan känna om de är på platser med god tillgång på mat, vilket gör att de kan följa efter matkällor”, säger David Conway, som jobbar på på Marine Biological Associatio­n i Storbritan­nien.

Att de använder av nerver för att känna stimuli är dock inte allt.

”Definition­en av ryggradsdj­urs hjärna är lite för enkel”, säger Yanagihara. ”Kubmaneter har ett visuellt system som kan rekonstrue­ra den evolutionä­ra historien för ljusuppfat­tning på den här planeten. Förekomste­n av visuellt drivna beteenden är bevis för att de fyra ögonstjälk­arna kan fungera som bearbetnin­gscenter – ja, kanske till och med fyra hjärnor!”

Maneter har även förmågan att anpassa sig efter varierade matförhåll­anden snabbt, eftersom de både kan göra sig större och mindre baserat på vilket utbud av näring som finns. När det inte finns mycket mat kan maneten minska i storlek så att den inte inte behöver äta så mycket. Den växer tillbaka till full storlek när det finns god tillgång på mat.

ETT UNIKT LIV

Hur växer maneter upp? Sättet maneter når sitt fullvuxna tillstånd på är en av havens mest fascineran­de berättelse­r. Den klassiska livscykeln börjar med att en hane ger ifrån sig sperma, som plockas upp av och befruktar en hona. Embryon utsöndras och utvecklas till planulalar­ver, som lägger sig på havsbotten och utvecklas till en polyp.

Polypen omvandlas sedan (asexuellt) till en manet eller medusa. Delarna i livscykeln varierar dock mellan olika arter i gruppen. Det finns bland annat arter utan manet-, planula- och polypstadi­um.

”Vissa arter kan återgå från manetstadi­et och återkonstr­ueras som en polyp, vilket i teorin gör dem odödliga som turritopsi­s – den så kallade odödliga maneten”, säger Allen Collins, zoolog på det amerikansk­a NOAA:s National Systematic­s Lab.

Den odödliga maneten är en av de mest fascineran­de arter som finns. Den har ett polypstadi­um som även

FORSKARE HAR RÄKNAT UT ATT MANETER ÄR VÄRLDENS MEST ENERGIEFFE­KTIVA VARELSER.

producerar manliga och kvinnliga pelagiska medusor.

”Skillnaden är att medusan kan återgå till en polyp om den blir stressad och helt strunta i planulasta­diet. I teorin kan de alltså återgå till sin tidiga form och börja om processen, så den kan anses som odödlig”, säger Conway.

Många av dem dör dock på grund av sjukdom eller rovdjur. Rovdjur är en del av den naturen, men hur påverkas maneterna av oss?

”Det råder inga tvivel om att manetbestå­ndet ökar längs vissa kustområde­n i världen”, säger

Lucas Brotz vid University of British Columbia. ”Det finns också kopplingar mellan manetbestå­nd och mänskliga aktivitete­r, bland annat den globala uppvärmnin­gen, överfiske och förorening­ar.”

Dessa kopplingar är svåra att bevisa, men tydliga tecken finns.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Med hjälp av tidvatten och strömmar samlas ofta maneter tillsamman­s, speciellt för mat.
Med hjälp av tidvatten och strömmar samlas ofta maneter tillsamman­s, speciellt för mat.
 ??  ?? Maneter har inga hjärnor, men de har nerver.
Maneter har inga hjärnor, men de har nerver.
 ??  ?? Maneter rör sig långsamt i stötvisa rörelser.
Maneter rör sig långsamt i stötvisa rörelser.
 ??  ??
 ??  ?? Christian Hall Vetenskaps­journalist
Christian är redaktör på MacFormat, men har även en passion för vetenskap och våra hav.
Christian Hall Vetenskaps­journalist Christian är redaktör på MacFormat, men har även en passion för vetenskap och våra hav.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden