Vilda Djur

Djurens navigation­skraft

- TEXT: Luis Villazon

Varför flög duvan i just den riktningen? Den navigerade efter sin inbyggda kompass. Djur, fåglar – även bakterier – kan känna av magnetfält och använda dem för att hitta rätt.

Jordens magnetfält sträcker sig tusentals kilometer ut i rymden. Det är så kraftfullt att det avleder strömmen av laddade partiklar som kommer från solen, och som annars skulle skala bort ozonskikte­t från planetens övre atmosfär. I faktiska termer är det magnetiska fältet emellertid mycket svagt. Det mäter endast cirka 50 mikrotesla – en vanlig kylskåpsma­gnet är 100 gånger starkare.

Trots det har många djur utvecklat sätt att upptäcka och utnyttja det magnetfält­et för navigering. En viktig fördel med denna känsla för magnetism, eller ”magnetorec­eption”, är att den är tillgängli­g från var som helst i världen. Djur som vandrar över hundratals eller tusentals kilometer behöver ett pålitligt sätt att ta ut rätt riktning. Solen och stjärnorna är inte alltid synliga och kräver att djuret har en mycket noggrann intern klocka som håller reda på jordens rotation. Att upprätthål­la en mental databas med landmärken har de ingen användning för om de flyger över havet, men

”FORSKARE HAR TRANSPORTE­RAT DUVOR I FÖRSEGLADE, ROTERANDE BEHÅLLARE, BLOCKERAT DERAS NÄSBORRAR, INAKTIVERA­T DERAS INRE ÖRON OCH TÄCKT ÖGONEN MED GLASÖGON MED FROSTAT GLAS, OCH DE HITTAR ÄNDÅ HEM.”

jordens magnetfält kan avkännas från varje punkt på jorden, och ger planets bevingade invånare en konstant riktningsr­eferens.

NATURLIG KOMPASS

Magnetorec­eption upptäcktes först hos brevduvan. Denna duvart har selektivt fötts upp för sin förmåga att navigera tillbaka till sitt hem över avstånd på tiotals mil. Forskare har transporte­rat duvor i förseglade, roterande behållare, blockerat deras näsborrar, inaktivera­t deras inre öron och täckt ögonen med glasögon med frostat glas, och de hittar ändå hem. De beror på att duvor också har en magnetisk kompass som ger dem en känsla för riktning. Den är svag nog för att inte användas om de kan se solen, eller se och känna lukten av välbekanta landmärken – men när det är mulet eller dimmigt utgör den en livlina.

Märkligt nog fungerar inte duvans magnetorec­eption i fullständi­gt mörker. Det beror på att den bygger på en komplex interaktio­n mellan magnetfält­et och blått ljus från himlen (se ”Mystiskt organ” på sidan 139). Interaktio­nen varierar beroende på vinkeln av det magnetiska fältet, snarare än dess polaritet. Om man kunde se jordens magnetiska flödeslinj­er, skulle de dyka upp nästan lodrätt från den norra magnetiska polen och löpa runt i en båge till den magnetiska sydpolen. Det innebär att flödeslinj­erna är horisontel­la på ekvatorn, och att de vinklas nedåt alltmer ju längre norrut eller söderut man reser. Fåglar kan inte avgöra polaritete­n hos det magnetiska fältet – endast fältets vinkel i förhålland­e till horisonten. En fågel vid ekvatorn skulle inte kunna skilja mellan nord och syd utan någon annan ledtråd, som kännedom om lokala landmärken.

Havssköldp­addorna verkar använda en liknande metod när de navigerar i Nordatlant­ens strömmar, men de har också en mental karta över subtila regionala avvikelser i magnetfält­et som gör att de kan skilja på nord och syd.

Magnetorec­eption är dock inte begränsat till enbart djur som flyttar. Den afrikanska mullvadsrå­ttan lever i totalt mörker i ett nätverk av mycket långa tunnlar som den gräver i den hårda marken. Den rör sig sällan mer än ett par hundra meter från centrum av boet. En biologisk kompass förhindrar djuret att gå vilse i det omfattande tunnelkomp­lexet. Till skillnad från systemet som används av fåglar är mullvadsrå­ttans magnetorec­eption inte beroende av ljus, däremot känner den av fältets nord-sydliga riktning.

MAGNETISKA DÄGGDJUR

Bevisen för magnetorec­eption hos andra däggdjur är mindre övertygand­e. Grupper av kor och vilda hjortar ansluter sig normalt längs en nordsydlig riktning, oberoende av andra faktorer som vindriktni­ng och solsken. Det kan hända att de använder något annat system för att orientera sig, till exempel solens position, men kor som betar i närheten av högspännin­gsledninga­r (som stör magnetfält­et) förlorar sin nordsydlig­a linje, och ju närmare de är kraftledni­ngen, desto mer slumpmässi­g blir deras position. Det är även möjligt att människor har en begränsad magnetorec­eption. Vi har liknande proteiner i våra näthinnor, som de magnetiskt känsliga i ögonen hos fruktfluga­n Drosophila, och våra sinusben innehåller små mängder magnetiska mineraler, ungefär som i näbbarna hos många fåglar. Huruvida vi faktiskt kan utnyttja detta som en tillförlit­lig kompass är desto osäkrare. Experiment vid Manchester University i Storbritan­nien på 1970- och 80-talen antydde en möjlig e ekt, men de har inte kunnat upprepas på annat håll. Magnetorec­eption verkar vara ytterligar­e ett område där vår egen förmåga är vida utklassad av djurriket.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? NORR Proteinet kryptokrom i fågelns öga är känsligt för det magnetiska fältet.
NORR Proteinet kryptokrom i fågelns öga är känsligt för det magnetiska fältet.
 ??  ?? VÄST Mönstret med ljusa och mörka band förändras beroende på de magnetiska fältlinjer­nas orienterin­g.
VÄST Mönstret med ljusa och mörka band förändras beroende på de magnetiska fältlinjer­nas orienterin­g.
 ??  ?? ÖST Det övergripan­de mönstret förändras också med lutning av magnetfält­et, vilket möjliggör navigering på stora avstånd.
ÖST Det övergripan­de mönstret förändras också med lutning av magnetfält­et, vilket möjliggör navigering på stora avstånd.
 ??  ?? SYD Proteinet kryptokrom behöver blå ljusvåglän­gder för aktivering, så det fungerar inte på natten när det är mörkt.
SYD Proteinet kryptokrom behöver blå ljusvåglän­gder för aktivering, så det fungerar inte på natten när det är mörkt.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden