Vilda Djur

Använd frostskydd­smedel

Att förhindra bildandet av iskristall­er är nyckeln.

-

Isfisken som lever i de iskalla vattnen kring Sydpolen har ett naturligt frostskydd­smedel i blodet. Saltvatten fryser vid lägre temperatur än sötvatten, och denna fisk lever i hav som kan vara -2 grader Celsius. Det är förhålland­en som skulle ta kål på de flesta fiskarter.

Som i skogsgroda­ns fall är det ett protein som skyddar isfisken. Proteinet binder sig till iskristall­erna när de bildas i fiskens blod och förhindrar dem att växa sig större och hämmar tillväxten av nya. Proteinet kan göra det eftersom iskristall­er har plana ytor som det kan fästa sig vid – något som vanligen inte förekommer i blodceller. Isfiskens blod har dessutom färre röda blodceller än de flesta andra arter. Det innebär att dess blod är mer lättflytan­de och förblir flytande i extrem kyla. En art, channichth­yidae (krokodilis­fisken), har så lite hemoglobin att dess blod är gult. Fisken lyckas överleva eftersom Södra ishavet har en hög syrehalt, vars löslighet ökar vid låga temperatur­er och kan transporte­ras i blodplasma.

Isfisken är inte ensam om att hantera kyla på detta sätt. Vinterflun­dran, som lever i kalla vatten på planetens motsatta sida, använder en liknande metod. Höstråg använder liknande is-strukturer­ande proteiner i blad och stjälkar för att överleva låga temperatur­er och fortsätta att växa under vintern. Proteinet förekommer även i åtminstone 23 arter av blommande växter som vi känner till, liksom i vissa typer av svampar och bakterier. 2002 mottog American Food and Drug Administra­tion (FDA) en ansökan om att få använda isstruktur­erande proteiner i glass, vilket godkändes. Proteinet är detsamma som i fisk, men produceras genom genetiskt modifierad jäst. De förhindrar iskristall­er att bildas i frysta desserter och förstöra konsistens­en.

 ??  ?? Isfisken i Antarktis kan förhindra iskristall­er från att bildas i blodet.
Isfisken i Antarktis kan förhindra iskristall­er från att bildas i blodet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden