Jak­ten på Bil­ly the Kid

En klas­sisk Vilda västern-histo­ria, som har bro­de­rats ut och fått my­tis­ka pro­por­tio­ner un­der 150 år. Men vad var san­ning­en bakom be­rät­tel­sen som gjor­de Pat Gar­rett till en känd she­riff?

Vilda västern - - INNEHÅLL -

Den verk­li­ga histo­ri­en på jak­ten som gjor­de lag­man­nen Pat Gar­rett världs­känd.

Islu­tet av 1800-ta­let ha­de kar­to­gra­fer­na kart­lagt en stor del av värl­den, och jord­klo­tet som vi kän­ner det i dag var ett väle­ta­ble­rat fak­tum. I ös­ter ha­de det brit­tis­ka im­pe­ri­et nått en höjd­punkt, trots att dess in­tres­sen i de väst­ra ko­lo­ni­er­na i Nya värl­den ha­de kom­mit på skam un­der 1700-ta­let. Un­der de­cen­ni­er­na ef­ter USA:s själv­stän­dig­hets­för­kla­ring bred­de in­bör­des stri­der och lag­lös­het ut sig i lan­det. Ef­ter brit­ter­nas land­vin­ning­ar för­vär­va­de USA:s re­ge­ring he­la Lou­i­si­a­na-om­rå­det – ett väl­digt slätt­land på drygt en mil­jon kvadrat­kilo­me­ter – från den frans­ke kej­sa­ren Na­po­le­on, för en strunt­sum­ma på 15 mil­jo­ner dol­lar. Gräns­tvis­ter och in­ter­na stri­der följ­de, men det hind­ra­de in­te USA från att ex­pan­de­ra från prä­ri­en och än­da ut till guld­sta­ten Ka­li­for­ni­ens kust.

Den nya sta­tens grän­ser för­sköts allt­för snabbt åt väs­ter för att om­rå­det skul­le hin­na be­fol­kas, än mind­re kunde Vi­ta hu­sets lag­stif­ta­re ut­ö­va kon­troll över det. Västern var i hög grad ett gräns­om­rå­de, och fol­ket där var li­ka otämjt och hård­fört som kli­ma­tet var obarm­här­tigt – det var ing­en plats för vek­ling­ar. Den mil­jön fost­ra­de bå­de den lag­lö­se Bil­ly the Kid och she­rif­fen Pa­trick Floyd Gar­rett. De­ras livs­hi­sto­ri­er har be­rät­tats i ge­ne­ra­tio­ner, men det som fram­för allt har levt kvar i min­net är Pats för­föl­jel­se av den lag­lö­se och Bil­lys död.

Hol­ly­wood har all­tid vi­sat upp en yt­terst ro­man­ti­se­rad va­ri­ant av den ti­den med ste­re­o­ty­per­na she­riff, lag­lös, sa­loo­nä­ga­re, ny­byg­ga­re, mex­i­kan, cow­boy och så vi­da­re. I verk­lig­he­ten var det säl­lan sär­skilt myc­ket som skil­de la­gens fö­re­trä­da­re från de lag­lö­sa. Låt oss nu be­ge oss till New Mex­i­co i slu­tet av 1880, där Pat Gar­rett just har ut­setts till she­riff i Lin­coln County.

Gar­rett var en im­po­ne­ran­de fi­gur, drygt 190 cen­ti­me­ter lång och slank och en skick­lig, sko­nings­lös re­vol­ver­man. Utö­ver det­ta fat­ta­de han ett klokt be­slut och an­li­ta­de en de­tek­tiv vid namn Aza­ri­ah Wild som var an­ställd av då­ti­dens

skatte­myn­dig­he­ter. De­ras upp­gift var att spå­ra käl­lan till 30 000 dol­lar i för­fals­ka­de sed­lar som cir­ku­le­ra­de i lan­det. Gar­rett an­li­ta­de yt­ter­li­ga­re en man, Bar­ney Ma­son, som skul­le va­ra lock­få­gel för de två män som man miss­tänk­te spred de fals­ka peng­ar­na: ran­chä­ga­ren Dan Dedrick och en viss W.H. West, som ha­de av­slö­jat si­na av­sik­ter i ett brev som Ma­son ha­de lyc­kats få tag på. Av­sik­ter­na var att tvät­ta peng­ar ge­nom att kö­pa bo­skap i Mex­i­ko så fort som möj­ligt och an­li­ta en med­hjäl­pa­re som skul­le åka dit om till­ta­get av­slö­ja­des. Ma­son skul­le spe­la rol­len som den­ne as­si­stent. Nu ha­de de skaf­fat sig ett över­tag och Gar­rett be­ord­ra­de Ma­son att be­ge sig till ran­chen White Oaks och spe­la med i de­ras lis­ti­ga pla­ner.

Ma­son red iväg till Dendricks ranch i den bist­ra vin­ter­ky­lan i New Mex­i­co. Där stöt­te han på tre re­vol­ver­män som var på flykt från rätt­vi­san: Da­ve Ru­da­baugh, som ha­de dö­dat en fång­vak­ta­re i Las Ve­gas när han var på väg att rym­ma, Bil­ly Wil­son, en an­nan mör­da­re på fri fot och Bil­ly the Kid – en lag­lös mör­da­re som ha­de lyc­kats rym­ma från fäng­el­set en gång och som nu lev­de på att stjä­la bo­skap och spe­la. Han um­gicks med li­ka­sin­na­de lag­lö­sa och ryk­tet om ho­nom spred sig och tog allt­mer my­tis­ka pro­por­tio­ner.

Tids­stäm­ning­en var så­dan att en rätt­vi­sans tjä­na­re och en ef­ter­lyst kunde sit­ta vid sam­ma lä­ger­eld den ena da­gen och skju­ta på varand­ra näs­ta dag. Bil­ly the Kid och Gar­rett (som då äg­de en sa­loon) sägs ha spe­lat till­sam­mans en gång, och Ma­son var in­te obe­kant för de tre – han stod till och med på vän­skap­lig fot med dem. De ha­de trev­ligt till­sam­mans och bör­ja­de spe­la ett högt spel för att klu­ra ut vad var och en ha­de i sin­net. Bil­ly de Kid för­sök­te få re­da på vad Ma­son gjor­de där (för han miss­tänk­te att Ma­son skul­le rap­por­te­ra till she­rif­fen var han be­fann sig). Ma­son påstod att han ha­de kom­mit för att häm­ta någ­ra häs­tar. Det gick Bil­ly in­te på. Han ana­de oråd och kom över­ens med Dedrick och de and­ra lag­lö­sa om att dö­da Ma­son. Dedrick var rädd att det skul­le ska­da hans egent­li­ga brotts­pla­ner.

Ett upp­båd ha­de mo­bi­li­se­rats i trak­ten för att ja­ga Bil­ly, och i sta­den White Oaks pra­ta­des det öve­rallt om att den lag­lö­se fanns i när­he­ten. All upp­märk­sam­het för­svå­ra­de Ma­sons upp­gift, och för att in­te väc­ka miss­tan­kar låg han lågt i någ­ra da­gar in­nan han åter­vän­de till Roswell för att rap­por­te­ra till Gar­rett. Snart fick Gar­rett ett brev från fäng­el­se­che­fen i Roswell, kap­ten Lea, som be­skrev Bil­ly the Kids och hans kum­pa­ners brotts­li­ga verk­sam­het i trak­ten. Gar­rett ut­sågs till fe­de­ral she­riff och fick en ar­re­ste­rings­or­der på Hen­ry McCar­ty, ali­as Wil­li­am H Bon­ney, ali­as Bil­ly the Kid, som an­kla­ga­des för mord. Jak­ten kunde bör­ja. Bil­ly the Kids da­gar var nu räk­na­de och den

27 no­vem­ber 1880 gick ri­dån upp för det mest om­ta­la­de dra­mat i he­la Vilda väs­terns histo­ria.

Den nye she­rif­fen var re­dan be­römd och kunde ha in­ja­gat skräck i vil­ken brotts­ling som helst, men han var in­te dum. Bil­ly the Kid var vid det här la­get en full­fjäd­rad de­spe­ra­do, han ha­de del­ta­git i hämndak­tio­ner som mor­den i det så kal­la­de Lin­coln County-kri­get och skul­le san­no­likt hell­re dö som en ärans man än läg­ga ner vap­nen och ge sig. Gar­rett ha­de mo­bi­li­se­rat ett upp­båd på ett dus­sin­tal stads­bor från Roswell och be­gav sig till Fort Sum­ner för att föl­ja den lag­lö­se i spå­ren, som led­de till ett miss­tänkt göm­stäl­le vid Los Por­ta­les. Det var en hård ritt som gick ge­nom fle­ra mil av öken­ve­ge­ta­tion på del­vis igen­vux­na sti­gar. En av Bil­ly the Kids kum­pa­ner, Tom Fo­li­ard, flyd­de från upp­bå­det i ett regn av ku­lor. När de in­te hit­ta­de någon­ting an­nat i det för­mo­da­de göm­stäl­let vid Los Por­ta­les – en grot­ta med en käl­la – än li­te bo­skap, tog upp­bå­det en kort vi­lo­pa­us och åter­vän­de till Fort Sum­ner, där Gar­rett hem­för­lo­va­de dem. Det­ta var in­te det spek­ta­ku­lä­ra slut han ha­de hop­pats på, men han var in­te den som gav sig.

Un­der de föl­jan­de da­gar­na stöt­te Gar­rett och hans föl­je­sla­ga­re Ma­son på she­riff Ro­me­ro, och led­de ett upp­båd mex­i­ka­ner till Pu­er­to de Lu­na, där han skott­ska­da­de en känd skurk vid namn Ma­ri­a­no Lei­va. Han pra­ta­de sig ur Ro­me­ros och upp­bå­dets miss­rik­ta­de för­sök att ar­re­ste­ra

Bil­ly The Kid var en tid med i Jes­se Evans gäng som äg­na­de sig åt att stjä­la bo­skap.

När Pat Gar­rett sköt Bil­ly the Kid blev han rykt­bar som la­gens väk­ta­re och re­vol­ver­man.

Bil­ly the Kid ska ha skju­tit sitt förs­ta of­fer någ­ra må­na­der fö­re sin ar­ton­års­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.