Hur man rå­nar ett tåg

VILDA VÄSTERN, USA

Vilda västern - - INNEHÅLL -

Så kunde de lag­lö­sa en­kelt sko sig sto­ra ri­ke­do­mar.

Vilda väs­terns histo­ria var full av be­rät­tel­ser om lag­lö­sa de­spe­ra­dos som bröt sig in i bank­valv och stop­pa­de ske­nan­de tåg. Lag­lös­he­ten or­sa­ka­des av den käns­la av fri­het från central­mak­ten som väx­te fram i de väst­ra gräns­trak­ter­na i USA och tå­gens sår­bar­het när de fär­da­des på de öpp­na slät­ter­na. Tåg var po­pu­lä­ra mål ef­tersom de frak­ta­de vär­de­ful­la va­ror, of­ta från ri­ka stä­der på öst­kus­ten till Vilda västern. Sad­la era häs­tar och ge er ut på skatt­jakt!

Mo­bi­li­se­ra ett upp­båd

En tågrå­na­re mås­te ha ett gäng som age­rar som hans upp­båd. Det gäl­ler att skaf­fa på­lit­li­ga med­hjäl­pa­re som in­te har någ­ra mo­ra­lis­ka be­tänk­lig­he­ter och som in­te blir för gi­ri­ga så att de svi­ker si­na kum­pa­ner och ut­läm­nar dem till myn­dig­he­ter­na. Butch Cas­si­dy job­ba­de of­tast med sitt eget gäng av lo­ja­la vän­ner – de är så­dant folk du be­hö­ver.

Välj rätt tåg

De bäs­ta tå­gen att rå­na är vag­nar­na med lö­ner som frak­tar stat­li­ga peng­ar till sol­da­ter och of­fent­li­gan­ställ­da i ny­byg­gar­sam­häl­le­na i Vilda västern. Ta re­da på när näs­ta lö­ne­tåg av­går ge­nom att kol­la tid­ta­bel­ler och tjuv­lyss­na på sam­tal på sa­loo­ner. Pla­ne­ra se­dan när som är bäst tid­punkt att av­bry­ta tå­gets färd.

Gå om­bord på tå­get

De fles­ta rån in­träf­far in­te me­dan tå­get är i rö­rel­se. De fles­ta rå­na­re hej­dar först tå­get och går se­dan om­bord på det. Har du ont om tid så skaf­fa någ­ra snab­ba häs­tar, le­ta upp en bit av räl­sen där tå­get mås­te sak­ta far­ten, rid nä­ra ex­press­vag­nen och gå om­bord med vap­nen drag­na.

Öpp­na kas­sa­skå­pet

Kas­sa­skå­pet bru­kar fin­nas i ex­press­vag­nen med en fe­de­ral agent som är där för att vak­ta det. Agen­ten är näs­tan all­tid be­väp­nad, men om du över­rumplar tå­get hin­ner han in­te för­sva­ra sig. Av­väp­na ho­nom, håll en pi­stol mot hans hu­vud och säg åt ho­nom att öpp­na kas­sa­skå­pet. Om han väg­rar kanske du mås­te öpp­na det själv.

Ta dem le­van­de

Det är in­te bra för tågrå­na­re att dö­da folk. Dö­da lok­fö­ra­re kan in­te kö­ra tå­get och dö­da pas­sa­ge­ra­re kan in­te av­slö­ja var de­ras vär­de­fö­re­mål finns. Håll vap­nen i hän­der­na och skräm pas­sa­ge­rar­na och per­so­na­len, men håll hu­vu­det kallt och av­los­sa inga skott i onö­dan.

Fly

Det bäs­ta tågrå­net är ett snabbt tågrån. Tvärte­mot vad de fles­ta tror är Vilda västern in­te lag­lös. La­gens väk­ta­re dy­ker snabbt upp och de är be­väp­na­de till tän­der­na. Sam­la ihop by­tet, få lok­fö­ra­ren att stan­na tå­get och rid i sporr­sträck till ett göm­stäl­le. Det är klokt att hål­la sig gömd i minst ett par da­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.