Da­vy Croc­kett: Fem fak­ta

Vilda västern - - DAVY CROCKETT -

Sam­ma år som hans förs­ta hu­stru (Pol­ly Fin­ley) dog gif­te han sig med sin and­ra fru

(än­kan Eli­za­beth Pat­ton).

Un­der kri­get mot cre­ek-stam­men fick han ma­la­ria när han ja­ga­de fly­en­de urin­vå­na­re i myg­gi­ga träsk­mar­ker.

Han vil­le läg­ga ner USA:s mi­li­tära­ka­de­mi i West Po­int, New York, som han an­såg slö­sa­de med of­fent­li­ga me­del.

Han blev vitt­ne till ett mord­för­sök på pre­si­dent Andrew Jack­son och hjälp­te till att ta fast och av­väp­na at­ten­tats­man­nen.

Han blev en folk­hjäl­te i Tex­as fast han ba­ra vis­ta­des där i tre må­na­der.

Af­fisch för en Da­vy Croc­kett-film 1916 med Dus­tin Far­num i ti­tel­rol­len. Inga ko­pi­or av fil­men har be­va­rats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.