Kvin­nor­na i gräns­trak­ter­na

Vilda västern - - FÄRDEN LÄNGS OREGONLEDEN -

Kvin­nor och män tycks ha haft myc­ket oli­ka syn på och upp­le­vel­ser av för­skjut­ning­en av USA:s gräns åt väs­ter. Me­dan män­nen of­ta be­trak­ta­de re­san väs­terut som ett även­tyr och kunde tän­ka sig att ta sto­ra ris­ker om det ver­ka­de fin­nas go­da för­tjäns­ter, var kvin­nor­na mer tvek­sam­ma. De såg of­ta flyt­ten som ett hot mot ett sta­bilt, ord­nat och mer be­kvämt liv.

Många kvin­nor skrev dag­bok och be­skrev re­sans stra­pat­ser och sor­gen över att för­lo­ra så många på vägen. De fann ock­så of­ta att de­ras liv un­der fär­den var be­tyd­ligt mer krä­van­de, bå­de fy­siskt och psy­kiskt, än de ha­de trott.

Sam­ti­digt fick många kvin­nor möj­lig­het att bry­ta mot kon­ven­tio­ner­na. I en at­mo­sfär där al­la mås­te bi­dra med någon­ting fick kvin­nor­na of­ta rol­ler som de ald­rig haft ti­di­ga­re och en ställ­ning som var mer jäm­lik. Väs­terut var det so­ci­a­la sy­ste­met ock­så an­norlun­da. Vid Ka­li­for­ni­ens guld­fält kunde kvin­nor till ex­em­pel dri­va eg­na fö­re­tag, vil­ket många ock­så gjor­de.

Ny­byg­gar­li­vet för­änd­ra­de of­ta mäns syn på kvin­nor och kvin­nors syn på sig själ­va. Det råd­de in­te verk­lig jäm­ställd­het, långt där­i­från, men det var in­te ba­ra en väg väs­terut som öpp­na­des för kvin­nor­na, ut­an ock­så en väg mot en fri­a­re och mind­re be­grän­sad till­va­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.