Att ta sig dit ...

Vilda västern - - KANNIBALER I VILDA VÄSTERN -

Co­nesto­ga-vagn RES­VÄG PER DAG: 2,4 MIL

Ös­terut såg man of­tast Co­nestoga­vag­nar, som var gjor­da för att frak­ta tung last och täck­ta med vit se­gel­duk. Men des­sa var för tunga och otymp­li­ga för den ter­räng i väs­ter som ny­byg­gar­na ut­vand­ra­de till.

Prä­ri­esko­na­re RES­VÄG PER DAG: 2,4–3,2 MIL

Den så kal­la­de ”prä­ri­esko­na­ren” var det van­li­gas­te trans­port­med­let för dem som res­te till Ka­li­for­ni­en och den var mind­re och lät­ta­re än Co­nesto­ga-vag­nen. Nam­net fick den på grund av den vi­ta se­gel­du­ken som täck­te ka­ros­sen.

Mor­mon­kär­ra RES­VÄG PER DAG: 1–1,4 MIL

Mor­mo­ner­na ström­ma­de till sin nya hel­ge­dom i Salt La­ke Ci­ty, men många ha­de in­te råd med en vagn, så de fär­da­des till fots med två­hju­li­ga kär­ror där fa­mil­jer­na las­ta­de in si­na ägo­de­lar.

Pon­ny­ex­press­ryt­ta­re RES­VÄG PER DAG: 1,2–1,6 MIL

Från den 3 april 1860 blev Pon­ny­ex­pres­sens ryt­ta­re kän­da för sin otro­ligt höga has­tig­het. De le­ve­re­ra­de post från Mis­sou­ri till Sacra­men­to i sta­fett. I slu­tet av 1861 blev de ut­an upp­drag när te­le­gra­f­lin­jen stod fär­dig.

Rodd­båt/ka­not RES­VÄG PER DAG: 3,5–4 MIL

I Lewis och Clarks ex­pe­di­tion an­vän­des roddslu­par, sto­ra ka­not­lik­nan­de kon­struk­tio­ner som padd­la­des. Ibland ha­de de se­gel som kunde sät­tas om vin­den var gynn­sam.

Klöv­je­häst RES­VÄG PER DAG: 1,6–3,2 MIL

Klöv­je­häs­tar var ett vik­tigt verk­tyg för forsk­nings­re­san­de och ny­byg­ga­re när des­sa gav sig ut i väg­löst land. Se­na­re an­vän­des ka­ra­va­ner av mu­lor av gruv­bo­la­gen för att frak­ta kol och av han­dels­män som trans­por­te­ra­de va­ror.

Till fots RES­VÄG PER DAG: 1,6–1,9 MIL

Att fot­vand­ra i Vilda västern var, som man lätt för­står, myc­ket svårt. Oänd­ligt långa av­stånd av olän­dig ter­räng till­ryg­ga­la­des i ex­tre­ma tem­pe­ra­tu­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.