Tra­gedins tidslinje

Vilda västern - - KANNIBALER I VILDA VÄSTERN -

De som läm­na­de

En li­ten grupp går upp i ber­gen på snö­skor. Pro­vi­an­ten tar snart slut och de tar till kan­ni­ba­lism.

Hjäl­pen kom­mer

Den ut­märg­la­de Wil­li­am Ed­dy kom­mer fram till Johnson’s Ranch och ny­byg­gar­na räd­dar hans res­kam­ra­ter.

Insnö­a­de

Grup­pen kom­mer till Truc­kee La­ke men väd­ret är för då­ligt och de tving­as slå lä­ger vid sjön.

Förs­ta rädd­ning­en

Räd­dar­na kom­mer till Truc­kee La­ke och för­fä­ras över de över­le­van­des till­stånd. De tar med sig 23 per­so­ner.

Re­san bör­jar

Fa­mil­jer­na Don­ner och Reeds pac­kar si­na ägo­de­lar och läm­nar Spring­fi­eld, Il­li­no­is.

Mord

Ja­mes Reed dö­dar John Sny­der när han at­tac­ke­ras av den­ne och blir ut­stött ur grup­pen.

And­ra rädd­ning­en

Ja­mes Reed kom­mer med den and­ra rädd­nings­ex­pe­di­tio­nen. Han in­ser att de över­le­van­de har äg­nat sig åt kan­ni­ba­lism.

En var­ning

Vagn­kon­vo­jen mö­ter Ja­mes Cly­man vid Fort La­ra­mie. Han var­nar dem för att ta vägen som Hastings be­skrev.

Gen­vä­gen

Trots var­ning­en läm­nar Don­ner-grup­pen den stör­re vagn­kon­vo­jen och ger sig iväg till Hastings gen­väg.

Ge­nom ök­nen

En­ligt Hastings in­struk­tio­ner tar de sig ige­nom Sto­ra Sal­tök­nen. Vatt­net tar slut och de för­lo­rar si­na ox­ar.

Sista rädd­ning­en

Lewis Ke­se­berg är den sis­te som räd­das från Truc­kee La­ke. Han hit­tas bland sprid­da res­ter ef­ter de uppät­na res­kam­ra­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.