Man­nen bakom de­ras öde

Vem var Lans­ford W. Hastings?

Vilda västern - - KANNIBALER I VILDA VÄSTERN -

Den som bar an­sva­ret för de hems­ka hän­del­ser som drab­ba­de Don­ner-grup­pen sat­te ald­rig själv sin fot i det så kal­la­de döds­läg­ret. Lans­ford W. Hastings var så äre­gi­rig att han in­te all­tid såg sig för in­nan han tog språng­et och det gäll­de i högs­ta grad hans dröm­mar om Ka­li­for­ni­en.

Hastings föd­des år 1819 i Ohio och väx­te upp där. Han stu­de­ra­de ju­ri­dik och blev ad­vo­kat. Men när chan­sen att dra väs­terut dök upp hop­pa­de han på tå­get, och han kas­ta­de sig in i ny­byggar­till­va­ron med liv och lust. Ef­ter att ha vis­tats i Ore­gon en tid gav han sig iväg sö­derut till Ka­li­for­ni­en och upp­täck­te ly­san­de ut­sik­ter till mark­ex­plo­a­te­ring där. Han var en van ryt­ta­re men ha­de ald­rig rest med en kon­voj av prä­ri­e­vag­nar, och han skrev sin bok ut­an att egent­li­gen ve­ta vad han ta­la­de om. Det led­de i sin tur till det tra­gis­ka öde som drab­ba­de Don­ner­grup­pen.

På se­na­re år lev­de och ar­be­ta­de han i Ka­li­for­ni­en in­nan han an­slöt sig till syd­stats­si­dan un­der in­bör­des­kri­get. Ef­ter syd­sta­ter­nas ne­der­lag flyt­ta­de han till Bra­si­li­en för att un­der­sö­ka möj­lig­he­ter­na att grun­da ko­lo­ni­er där. Han skrev boken The Emi­grant’s Gui­de To Bra­zil. Han dog år 1870, tro­ligt­vis av gu­la fe­bern, me­dan han ar­be­ta­de som väg­le­da­re för ny­byg­ga­re på Jung­f­ru­ö­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.